ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565

(22 ธันวาคม 2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประเด็นสำคัญ ได้แก่ อนุญาตให้ใช้ที่ดินบริเวณค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บนโฉนดที่ดินเลขที่ 7633 จำนวน 74.9 ตารางวา เป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งเสาเดิมเพียงแต่ขยายฐานเสาไฟฟ้าแรงสูงให้กว้างขึ้น เพื่อรองรับการยกเสาไฟฟ้าให้สูงขึ้น และเห็นชอบค่าชดเชยที่ดินตั้งเสาไฟฟ้าในราคาตารางวาละ 6,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 449,400 บาท ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพิจารณาผลการอุทธรณ์

รวมทั้งเห็นชอบ แผนปฏิบัติการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยให้เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (National Scout Organization of Thailand) มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินครั้งหนึ่งเกินวงเงิน 5 ล้านบาท ในรายการปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี จำนวน 10 หลัง, ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไวร์เมชพร้อมรูระบายน้ำมีฝาปิด ค่ายลูกเสือรัตรสาร จังหวัดสงขลา จำนวน 1 แห่ง และเห็นชอบกำหนดกรอบวงเงินการปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงานหรือลูกจ้างประจำของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ในอัตราร้อยละ 6

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

  • อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ต่อไปจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 39,487,900 บาท ประกอบด้วยงานก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารและพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ และงานปรับปรุงแนวท่อประปา ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี
  • เห็นชอบรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญประจำปี 2565 จำนวน 5 ราย เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลขอรับพระราชทาน โดยแบ่งเป็นเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ 2 จำนวน 2 ราย และเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ 3 จำนวน 3 ราย
  • เห็นชอบเลื่อนตำแหน่งทางการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 44 ราย
  • เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยค่าบำรุงลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. …
  • เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าทดแทนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. ….

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
สมประสงค์ ชาหารเวียง / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: