ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคลฯ มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 65

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เผยแพร่ระเบ... Continue Reading →

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันภายในองค์กร และกิจกรรมต่างๆ ในช่วงปีใหม่ 2566 ของ ศธ.

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในหนังสือ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑