“คุณหญิงกัลยา” เยือนสหรัฐฯ จับมือ UIC ร่วมมือการศึกษา ขอบคุณคณะกรรมาธิการเขตเมืองฮันโนเวอร์ สนับสนุนนโยบายการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน และหลักสูตรชลกร

(7 ธันวาคม 2565) นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึก... Continue Reading →

“ตรีนุช” มอบแนวทางจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งเน้นคุณภาพนักศึกษา กศน. 8.5 แสนคน

รมว.ศธ. "ตรีนุช" เปิดประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมจัดก... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑