“ตรีนุช” มอบแนวทางจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งเน้นคุณภาพนักศึกษา กศน. 8.5 แสนคน

รมว.ศธ. “ตรีนุช” เปิดประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมจัดการศึกษาของสถานศึกษา กศน. ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ชื่นชม กศน.จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ด้วยวิธีการที่ยืดหยุ่น ทุกช่วงวัย มุ่งเน้นจัดการเรียนรู้ด้วยปรัชญา “คิดเป็น” ส่งเสริมให้ผู้เรียน กศน. กว่า 8.5 แสนคน ได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ เรียนรู้อย่างมีความสุข

7 ธันวาคม 2565 / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษานอกระบบ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. ทหารกองประจำการ 3 เหล่าทัพ ตลอดจนนักศึกษา กศน.กรุงเทพฯ เข้าร่วม ณ หอประชุมกองทัพอากาศ

รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนและประสานภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา รวมทั้งดําเนินกิจกรรมศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ

ที่สำคัญยังจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ด้วยวิธีการที่ยืดหยุ่น ตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญา “คิดเป็น” ดังนั้น การจัดการเรียนรู้จึงต้องยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ และเรียนรู้อย่างมีความสุข

ศธ.ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มการเข้าถึงโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกช่วงวัยในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจะไม่ทิ้งไว้ใครข้างหลังแม้แต่คนเดียว

สำหรับการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับหน่วยทหารนั้น เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหม กับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีภาคีเครือข่ายหลายส่วนราชการร่วมขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการจัดการศึกษานอกระบบให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความแตกต่างของทหารกองประจำการ และผู้เข้ารับการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยตระหนักว่าทหารกองประจำการ ซึ่งเป็นผู้เรียนมีความสำคัญและต้องส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนเองในด้านอาชีพและด้านอื่น ๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ สำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวังตามศักยภาพของแต่ละคน

“ชื่นชมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงาน กศน. ที่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และขอเป็นกําลังใจให้นักศึกษา กศน.ในการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นตามความสนใจและความถนัด ซึ่งสํานักงาน กศน. พร้อมที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ เพราะเรามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย สามารถเติมเต็มทั้ง องค์ความรู้และทักษะที่จำเป็น ตลอดจนการพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคง เพิ่มความมั่งคั่ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

เลขาธิการ กศน. กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสํานักงาน กศน. มีนักศึกษากว่า 850,000 คน ซึ่งจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย) การศึกษาหลักสูตรทักษะอาชีพ เพื่อเทียบระดับศึกษาในหลักสูตร ปวช. ปวส. การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดการศึกษาด้วยวิธีการที่ยืดหยุ่น หลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การศึกษาทางไกล การศึกษาด้วยตนเอง หรือการศึกษาแบบชั้นเรียน และมีวิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความต้องการ โอกาส ความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล

ทั้งนี้ สำนักงาน กศน.ได้เตรียมของขวัญปีใหม่ 2566 ให้แก่ประชาชนชาวไทย ภายใต้กิจกรรม “สัปดาห์สร้างสุข กศน.สร้างงานสร้างอาชีพ” ในระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคมนี้ โดยจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนกลางจัดงานบริเวณสนามหน้าคุรุสภา ส่วนแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่มอบหมายให้ ผอ.กศน.จังหวัด ดูพื้นที่จัดกิจกรรมตามความเหมาะสม มุ่งเน้นการศึกษานอกระบบในส่วนการศึกษาต่อเนื่อง พร้อมจัดหลักสูตรระยะสั้นสร้างรายได้เพื่อนำประชาชนผู้มีความสนใจศึกษาในทักษะอาชีพมาต่อยอดองค์ความรู้ตามความถนัดและสนใจของแต่ละคนซึ่งมีความหลากหลายมาก

นอกจากนี้ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในอาชีพต่าง ๆ มาอบรมให้ความรู้ พร้อมประสานเครือข่ายภาคเอกชนวงการธุรกิจค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหาลู่ทางเปิดตลาดจำหน่ายรองรับสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภคของชาว กศน. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้สามารถเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ในการนี้ เลขาธิการ กศน. ได้มอบเกียรติบัตรแก่ภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่ช่วยบูรการจัดศึกษานอกระบบแก่ทหารกองประจำการ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ตลอดจนหน่วยงานที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกระทรวงกลาโหม

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: