ปลัด ศธ. ย้ำเตรียมความพร้อมกำหนดทิศทาง-โครงสร้าง ศธ. เป้าหมายให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงสุด

22 ธันวาคม 2565, จังหวัดนครสวรรค์ / สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มกฎหมายการศึกษา สำนักนิติการ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. …. โดยมีนายโกวิท คูพะเนียด ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายการศึกษา รักษาการในตำแหน่งนิติกรเชียวชาญ เป็นผู้ดำเนินการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ ศธ. ทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ 129 คน เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ณ โรงแรม 42 ชี เดอะ ชิต โซเทล อำเภอเมืองนครสวรรค์

ในการนี้ นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม โดยบันทึกคลิปเปิดในที่ประชุม กล่าวตอนหนึ่งว่า การจัดทำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ นอกจากจะเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฯ และร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ. …. แล้ว เป้าหมายสำคัญ คือ การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มองประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ขับเคลื่อนนโยบายสู่สถานศึกษาและผู้เรียนให้ได้มากที่สุด โดยจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมไต้แสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: