นายกฯ เปิดมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ ICT นักเรียนไทย-ญี่ปุ่น เวทีสำคัญการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 ธันวาคม 2565, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย / พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ไอซีทีของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่น “Thailand-Japan Student ICT Fair 2022 (TJ-SIF2022)” โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, Mr OBA Yuichi รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต, เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าร่วม และนายพุทธิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอชื่นชม ศธ. ที่ได้สนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ จนเกิดงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางด้านไอซีทีของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่นขึ้น ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการทั้งการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ผ่านมารัฐบาลได้สนับสนุนด้านการศึกษาของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ที่มีขีดความสามารถสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง สิ่งสำคัญทุกคนต้องเตรียมการตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตโดยให้เริ่มจากตนเองก่อน และขอขอบคุณประเทศญี่ปุ่นที่มีความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง อยากให้เด็กเยาวชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง มุ่งการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การประกอบการธุรกิจและการพัฒนาประเทศ

โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ ต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายเรียนรู้ตลอดชีวิตตามนโยบายรัฐบาล ขอให้ขยายไปสู่โรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศด้วย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และจะติดตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวต่อไป

รมว.ศธ. กล่าวว่า สำหรับงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางด้านไอซีทีของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2565 เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กับกลุ่มโรงเรียน โครงการ Super Science High Schools และสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA)

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางด้านไอซีที ของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่น รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จัดการเรียนรู้ของครู และการแข่งขัน Programming Hackathon โดยจัดงานรูปแบบไฮบริดจ์ ทั้งในโรงเรียนและผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้การเป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง สถาบันการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 25 แห่ง กลุ่มโรงเรียนในโครงการ Super Science High Schools ประเทศญี่ปุ่น 17 แห่งและ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น 11 แห่ง จำนวนกว่า 600 คน เข้าร่วมงาน

รมช.ศธ. กล่าวว่า นับว่าเป็นวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของรัฐบาลที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ในการขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพให้ก้าวไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นในอนาคต และเพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับนักเรียนในส่วนภูมิภาคมากขึ้น

การดำเนินงานที่ผ่านมา ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง มีเป้าหมายชัดเจน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมกำลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย Thailand 4.0 สร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้ลงทุนจากประเทศต่าง ๆ ที่จะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม 4.0 ในโครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) ของประเทศ

อีกทั้งยังมีโครงการทุนการศึกษาไปศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น และได้ทุนเพิ่มจากรัฐบาลญี่ปุ่นอีก 6 รุ่น ซึ่งนักเรียนทุนได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทั้งด้านผลการศึกษาที่ยอดเยี่ยมและผลงานรางวัลจากการแข่งขันในเวทีต่าง ๆ นอกจากนี้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ยังได้สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ สนับสนุนช่วยเหลือทางวิชาการแก่โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา คู่พัฒนา ส่งผลให้เกิดการยกระดับการศึกษาในวงกว้างของประเทศไทย

ภายในงานนายกรัฐมนตรี ได้มอบโล่ผู้สนับสนุน และนักเรียนนำเสนอโครงงานแก่

  1. สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
  2. องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA)
  3. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
  4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  6. Dr.Naito Tomoyuki นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น
  7. ผศ.ดร.อนุชา พรมวังขวา นักวิทยาศาสตร์ชาวไทย
  8. นักเรียนนำเสนอโครงงานของญี่ปุ่น
  9. นักเรียนนำเสนอโครงงานของไทย

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เปิดงานโดยการกดปุ่มใบพัดโฮโลแกรมตราสัญลักษณ์ ก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ไอซีทีระบบบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะของนักเรียน และเยี่ยมนิทรรศการ PCSHS CR Smart School รวมทั้งชมวีดิทัศน์การแข่งขัน Thailand – Japan Game Programming Hackathon (TJ-GPH 2022)เยี่ยมชมการพัฒนาเกมส์ของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่น พร้อมกล่าวทักทายและให้กำลังใจนักเรียน และนั่งรถรางไปยังศูนย์กีฬา เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการโครงงานแบบโปสเตอร์ของนักเรียนไทย และนักเรียนญี่ปุ่น รวมถึงผลงานและนวัตกรรมด้านไอซีทีที่นำเสนอเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ การใช้โปรแกรมต่าง ๆ โครงการเสาไฟอัจฉริยะ นวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบเกมส์ และกลุ่มสตาร์ทอัพ เป็นต้น

พบพร ผดุงพล / ข่าว, ภาพ
สำนักงานรัฐมนตรี / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: