ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 3/2565

รองนายกฯ “วิษณุ” ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย แนะ ศธ. เน้นสร้างการเรียนรู้ทุกระดับของสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมเปิดเว็บไซต์ “ปฐมวัยไทยแลนด์” รวมข้อมูลสำคัญเด็กปฐมวัยในมิติต่างๆ และเห็นชอบแนวทางฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัย หลังสถานการณ์โควิด 19 ด้วยมาตรการเชิงนโยบาย “3 ลด 3 เพิ่ม 3 เร่ง”

22 ธันวาคม 2565 / นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco WebEx Meeting โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

นายวิษณุ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 6 คณะ และสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำของการศึกษาในประเทศ เพื่อให้ได้รับทราบการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา พร้อมพิจารณาความสอดคล้องกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการฯ ตาม พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 เพื่อวิเคราะห์ภารกิจให้ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ สามารถบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันได้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ สกศ. จัดทำเว็บไซต์ของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชื่อ “เว็บไซต์ปฐมวัยไทยแลนด์” เพื่อนำเสนอและสรุปข้อมูลสำคัญของเด็กปฐมวัยในมิติต่างๆ ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ปรับกระบวนการเรียนแบบท่องจำเป็นการลงมือปฏิบัติ วิเคราะห์ ประเมิน ออกแบบ ตัดสินใจ นำไปใช้ได้ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงานและองค์ความรู้ในอนาคต

รวมถึงพิจารณาสิทธิการเข้าถึงการใช้ชุดข้อมูล ของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย ร่วมกับ สกศ. ซึ่งจัดจัดทำระบบบัญชีข้อมูลตัวสมบูรณ์ และต้นแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่เอื้อต่อการบริหารจัดการและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 4 กระทรวงหลัก (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย)

ที่ประชุมยังได้เห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์โควิด 19 โดยคณะอนุกรรมการด้านสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้จัดทำมาตรการเชิงนโยบาย 3 ลด 3 เพิ่ม 3 เร่ง เพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์โควิด 19

  • 3 ลด = ลดการใช้สื่อจอใส ลดความเครียดในเด็ก ลดการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก
  • 3 เพิ่ม = เพิ่มกิจกรรมฟื้นฟูพัฒนาการที่ขาดหาย เพิ่มสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า เพิ่มศักยภาพบุคลากร
  • 3 เร่ง = เร่งกำหนดการฟื้นฟูเด็กปฐมวัยเป็นวาระแห่งชาติ เร่งให้ความรู้ผู้ปกครอง เร่งค้นหาเยียวยาและพัฒนาในเด็กเปราะบาง

พบพร ผดุงพล / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: