ศธ.ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “ตรีนุช” ย้ำต้องเป็นกระทรวงแบบอย่างการสร้างวัฒนธรรมสุจริต

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 “ตรีนุช” ย้ำ ศธ.ต้องเป็นกระทรวงแบบอย่างการสร้างวัฒนธรรมสุจริต มีความละอายต่อการกระทำผิด ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เพิกเฉย ให้บุคลากรทุกระดับ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงและข้อครหาจากการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ทุกเทศกาลหรือวันสำคัญ สามารถแสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยคำอวยพร การทำจิตอาสา แทนการให้ของขวัญ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์รับชมการจัดงาน และบรรยายในภาคเช้า
https://fb.watch/hg_GyGQeKL

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน และพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และมอบนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต (MOE TRUST & Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รมว.ศธ. กล่าวว่า ด้วยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” ซึ่งนานาประเทศ รวมถึงประเทศไทย ได้มีการรณรงค์ผ่านการจัดงาน เนื่องในวันดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับกระทรวงศึกษาธิการได้จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต (MOE TRUST & Zero Tolerance)” เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงพลังความร่วมมือและเจตนารมณ์ร่วมกันของคนไทยในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง

ที่ผ่านมา การอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อการเอื้อประโยชน์ และการขาดจิตสำนึกในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมนั้น เป็นเงื่อนไขสำคัญที่สร้างความยุ่งยากและซับซ้อนในการพิจารณา ตรวจสอบ และตัดสินว่าการกระทำใดเป็นการทุจริต ซึ่งส่งผลต่อเนื่องที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศต้องสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปเป็นจำนวนมาก

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงได้กำหนดให้ “การแก้ไขปัญหาการทุจริต” เป็น “วาระแห่งชาติ” โดยดำเนินการปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ให้มีความรัดกุม ครอบคลุมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ ก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์ ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงเร่งรัดให้มีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านวินัยและอาญาอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผ่านระบบการทำงานภาครัฐที่มีคุณธรรม และความโปร่งใส อันเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่หลักในการผลิตต้นทุนมนุษย์ที่สมบูรณ์ ต้องเป็นแบบอย่างของการสร้างวัฒนธรรมสุจริต ที่จะหล่อหลอมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีความละอายต่อการกระทำผิด ไม่ทน และเพิกเฉย และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำการทุจริต อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม

เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และข้อครหาที่อาจเกิดขึ้น ในเทศกาล หรือวันสำคัญต่าง ๆ บุคลากรทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถแสดงความปรารถนาดีต่อกันได้ด้วยการอวยพรผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงการทำจิตอาสาแทนการให้ของขวัญ เพื่อรักษาไมตรีและมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงความมุ่งมั่นตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารประเทศ

“ดิฉันขอเชิญชวนพี่น้องชาวกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ที่จะมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวม เพื่อสร้างสังคมไทยให้ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันตลอดไป”

จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกล่าวประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ความว่า

“กระทรวงศึกษาธิการจะซื่อตรง จงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสําคัญมั่นคง ดํารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทําการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนทุกข์ยาก ของประชาชน และขอถวายสัจจะวาจาว่าจะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป”

นายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ. รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยรัฐบาลได้ตระหนักถึงการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นวาระสําคัญที่ถูกกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) “ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 “ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดยให้เน้นทุกภาคส่วนร่วมกันต่อต้านการทุจริตภาครัฐ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ

ทั้งนี้ ได้กําหนดให้ประเด็นแก้ปัญหาการทุจริต เป็น 1 ใน 15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรก ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การนำของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ได้ให้ความสําคัญในการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส “TRUST” โดยยึดถือนโยบายเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต และการไม่เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากสวัสดิการที่รัฐกำหนด

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ประโยชน์ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม”

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, สมประสงค์ ชาหารเวียง, ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ, ณัฐพล สุกไทย / Facebook Live
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: