“อรรถพล” มอบโล่รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สังกัด สป.ศธ.

8 ธันวาคม 2565, หอประชุมคุรุสภา / นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะอนุกรรมการตรวจสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด

ลิงก์ภาพถ่ายทั้งหมด
https://drive.google.com/drive/folders/1i4XwLKG99XzIaG0DTmORae2ZFKkFR1rA?usp=share_link

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสอยู่ในระดับดีมาก สามารถทำให้ประชาชนได้รับบริการข้อมูลที่ถูกต้องและประทับใจ รวมทั้งคณะอนุกรรมการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานที่ได้รับรางวัลทุกหน่วยงาน และคณะอนุกรรมการฯ จะธำรงรักษาคุณงามความดี ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณไว้ตลอดไปเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนข้าราชการ เพื่อร่วมกันสร้างคุณประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไป

นายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ. และรักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศธ. กล่าวถึงการมอบรางวัลดังกล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด เป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.) จึงได้นำเครื่องมือการประเมิน ITA ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มาดำเนินการประเมินหน่วยงานในสังกัด สป.ศธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ AA ( 95 คะแนนขึ้นไป) 30 หน่วยงาน ระดับ A 31 หน่วยงาน และระดับ B-F จำนวน 51 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 112 หน่วยงาน

ในการนี้ ปลัด ศธ.ได้มอบโล่รางวัลแก่หน่วยงานในสังกัด สป.ศธ. ที่มีผลการประเมิน OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA และระดับ A พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่คณะอนุกรรมการตรวจสรุปผลการประเมิน ITA จำนวนทั้งสิ้น 12 คน

พบพร ผดุงพล / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: