ที่ประชุมสภาการศึกษา หนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาระดับจังหวัด เร่งจัดตั้งธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ

(28 พฤศจิกายน 2565) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการสภาการศึกษา (กกส.) เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ควบคู่กับการประชุมออนไลน์

รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมสภาการศึกษาในครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นสำคัญ ดังนี้

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด

ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งทีมศึกษาข้อกฎหมายหรือจัดทำพื้นที่ทดลอง (Sandbox) ที่มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการจำเป็นของพื้นที่ และมีคณะบุคคลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในจังหวัด โดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด และระดับชาติ

แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานกลางธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ

ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานกลางธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ ที่จะนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์สะสมหน่วยกิตประจำจังหวัด เพื่อเทียบโอนตามเกณฑ์และมาตรฐานแต่ละระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยถึงอุดมศึกษา โดยเสนอให้มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ” โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นหน่วยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดศูนย์สะสมหน่วยกิตประจำจังหวัด ทำหน้าที่รับเรื่องและเทียบโอนตามเกณฑ์และมาตรฐานแต่ละระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยถึงอุดมศึกษา ซึ่งอาจประยุกต์การประมวลผลระบบคลาวด์ (Cloud) หรือเทคโนโลยีว่าด้วยระบบการเก็บข้อมูล (Blockchain) มาช่วยเชื่อมโยงการเก็บหน่วยกิตจากการเรียนรู้การทำงาน ให้ทุกวัยสามารถเข้ามาเรียนใหม่ได้ตลอดเวลา และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

“กุญแจของการปฏิรูปการศึกษาแบบใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ความผันผวนของโลกยุคปัจจุบัน คือต้องให้ผู้เรียนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมออกแบบการศึกษาให้ตรงกับความสนใจและตอบโจทย์บริบทในพื้นที่ รวมถึงการผ่อนคลายระบบต่าง ๆ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลและใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเป็นกลไกกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการศึกษา เรียนรู้ และฝึกอบรมในสาขาที่มีความต้องการจำเป็นของตลาดแรงงานและของประเทศ” รมช. ศึกษาธิการ กล่าว

เจษฎา วณิชชากร : ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: