นายกฯ รับฟังนำเสนอต้นแบบนโยบายขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ หลักสูตร ป.ย.ป. “ปลัด ศธ.” นำเสนอต้นแบบการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะสำคัญของกำลังคนในอนาคต

28 พฤศจิกายน 2565, ห้องจูปิเตอร์ 4-6 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี /พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกิจกรรมนำเสนอผลการพัฒนาต้นแบบนโยบาย ภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วม

นายกรัฐมนตรี รับฟังการนำเสนอผลการพัฒนาต้นแบบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการในเชิงบูรณาการ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และหมุดหมายจาก (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ซึ่งหลักสูตร ป.ย.ป.นี้ มีความแตกต่างจากการอบรมทั่ว ๆ ไป โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฎิบัติงานจริง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะต่าง ๆ ไปปรับปรุงและพัฒนาต้นแบบนโยบายให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนนำไปทดลอง

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมนำเสนอต้นแบบนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต โดยได้จัดทำต้นแบบนโยบาย “การสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะสำคัญของกำลังคนในอนาคต” เพื่อใช้ในการปรับปรุง พัฒนา และเป็นแนวทางปฏิบัติในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ ให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมผ่านการปฏิบัติจริง และเป็นการพัฒนาทักษะสมรรถนะของข้าราชการ ให้เป็นข้าราชการแห่งศตวรรษที่ 21

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการแพลตฟอร์มการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองเพื่อการพัฒนาประเทศ ชมต้นแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีต่าง ๆ ระบบการสื่อสารแบบสองทางเพื่อประชาชน การพัฒนาทักษะสำคัญของกำลังคนในอนาคตเพื่อค้นหาทักษะสมรรถนะที่สำคัญสำหรับคนไทยโดยเฉพาะวัยแรงงานและพัฒนากลไกในการสร้างความร่วมมือสำหรับทุกภาคส่วนตามกระบวนการ Design Thinking และชมกระบวนการศึกษาการพัฒนาทักษะสำคัญด้าน EV ของกำลังคนในอนาคต

พบพร ผดุงพล / ข่าว
คณะทำงานหลักสูตร ป.ย.ป. / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: