นายกฯ รับฟังนำเสนอต้นแบบนโยบายขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ หลักสูตร ป.ย.ป. “ปลัด ศธ.” นำเสนอต้นแบบการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะสำคัญของกำลังคนในอนาคต

28 พฤศจิกายน 2565, ห้องจูปิเตอร์ 4-6 ชั้น 1 อาคารชาเลนเ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑