“คุณหญิงกัลยา” หารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมจับมือขยายผลนำองค์ความรู้บริหารจัดการน้ำฯ ขยายผลสู่ชุมชน

11 พฤศจิกายน 2565 – นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เปิดเผยว่า วานนี้ (10 พ.ย 65) ดร.คุณหญิงกัลยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ พร้อมคณะทำงานโครงการบริหารจัดการน้ำฯ ให้การต้อนรับนายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะผู้บริหาร เข้าพบเพื่อหารือถึงความร่วมมือและสนับสนุนในการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ดร.คุณหญิงกัลยา ได้กล่าวว่าโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ได้ขับเคลื่อนผ่านกลไกของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั้ง 47 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันมีวิทยาลัยเกษตรฯ ที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร ”ชลกร” 12 แห่ง โดยมีเป้าหมายที่จะให้วิทยาลัยเกษตรฯ ทั้ง 47 แห่ง เปรียบเสมือน 47 ชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งคิดเป็นกว่า 80% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้ ทำให้นักเรียน อาจารย์ของวิทยาลัย รวมไปถึงคนในชุมชน ได้เรียนรู้และเอาองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แก้จน แก้น้ำท่วม แก้น้ำแล้ง เพราะเรื่อง “น้ำ” ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาและความยั่งยืนของประเทศ และได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าชุมชนที่มีการบริหารจัดการน้ำมีความแข็งแกร่ง สามารถพึ่งพาตนเองได้แม้ในภาวะวิกฤต

สำหรับการหารือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีศักยภาพ ทำงานใกล้ชิดกับชุมชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรน้ำ การบูรณาการสร้างการเรียนรู้ของชุมชน ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการสร้างศักยภาพ การผลิตชลกรและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

โดย ดร.คุณหญิงกัลยา ได้ขอบคุณท่านอธิบดีและผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการน้ำและพร้อมให้การสนับสนุนในการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำฯ ซึ่งได้ข้อสรุปเบื้องต้นร่วมกันว่าจะนำองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำขยายไปสู่ชุมชนให้มากที่สุดภายใต้บทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วน และจะมีการตั้งคณะทำงานในการทำงานร่วมกันต่อไป ซึ่งกรมฯ มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ทำหน้าที่ในการจัดฝึกอบรมในเรื่องต่าง ๆ ให้กับบุคลากรและคนในชุมชน จึงมีความเป็นไปได้ว่าจะร่วมมือกันในการนำวิชาความรู้ในหลักสูตร “ชลกร” หรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องไปเติมเพื่อขยายผลสู่ชุมชน ซึ่งเชื่อว่าถ้าประชาชนมีความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำแล้วก็จะไม่จนอีกต่อไป

โดยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบุว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดูแลท้องถิ่น 7,850 แห่ง และเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำที่เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วย มีความยินดีที่จะร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพของคนให้มีความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อนำไปขยายผลในแต่ละชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพื้นที่มา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: