“คุณหญิงกัลยา” ลงนามความร่วมมือ 3 มูลนิธิ มุ่งหวังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในวิทยาลัยและโรงเรียน “Green College & Green School”

2 พฤศจิกายน 2565, ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ / ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประธานมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า ระหว่างมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และพลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต รองประธานกรรมการมูลนิธิปลูกต้นไม้ มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ร่วมลงนามในครั้งนี้

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือของ 3 มูลนิธิ ที่ทำงานเกี่ยวกับด้านปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ปลูกสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับแผ่นดินไทยทุกรูปแบบ ทั้งป่าบกและป่าชายเลน เพื่อสร้างความสมดุล ลดภัยพิบัติ ทำให้แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินทองต่อไป ความร่วมมือในครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้า 3 มูลนิธิไม่ร่วมมือกันทำกิจกรรมให้เป็นกิจจะลักษณะ รณรงค์ในทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้แก้กฎหมายที่ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถปลูกต้นไม้มีค่าได้ถึง 58 ชนิด ถือเป็นทางหนึ่งที่ทำให้มีพื้นที่ปลูกเพื่อตัดขายสร้างรายได้กับครอบครัวในอนาคต สร้างสมบัติตอบแทนคุณแผ่นดิน สร้างมรดก รวมถึงช่วยโลกลดภาวะเรือนกระจก หรือภาวะโลกร้อนได้ จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนปลูกต้นไม้ ดังเช่นที่พระท่านบอกว่า “ปลูกต้นไม้ ได้บุญทั้งหลับและตื่น ถ้าปลูกอาคารเสร็จยังมีวันที่เสื่อมสลาย แต่การปลูกต้นไม้วันที่ปลูกเสร็จมีแต่เจริญงอกงาม”

สำหรับรูปแบบการดำเนินงานหลังจากนี้ จะช่วยกันรณรงค์ในเรื่องของการปลูกป่า ปลูกธรรมะ ในวัดและชุมชนต่างๆ พร้อมให้ความรู้ทางด้านวิชาการ รวมถึงสมาชิกภาคเอกชนที่จะให้การสนับสนุนเรื่องการปลูกต้นไม้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียน เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ได้ขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญ และได้มีโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีต ซึ่งมีหลายร้อยโรงเรียนที่ร่วมโครงการ โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรประยุกต์ บูรณาการให้เกิดการเรียนรู้ 8 สาระวิชา รวมไปถึงได้มีการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองในพื้นที่โรงเรียนและวิทยาลัย Green School & Green College ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง

“กระทรวงศึกษาธิการจะใช้พื้นที่ในวิทยาลัย (Green College) และในพื้นที่โรงเรียน (Green School) เพื่อดำเนินการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการปลูกต้นไม้และเลี้ยงสัตว์ให้เกิดรายได้ระหว่างเรียน สร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่แผ่นดิน ทั้งนี้ ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นกิจกรรมที่ดีและยั่งยืน”

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งกำหนดเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศภายในปี 2580 ทั้งพื้นที่อนุรักษ์เดิมที่ต้องรักษา ปลูกเสริมในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ และป่าในเมือง เพื่อให้ต้นไม้และป่าได้ช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่วยดูดซับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ โดยผ่านระบบธรรมชาติที่ดีรูปแบบหนึ่ง ที่ลงทุนต่ำ ทำได้ทุกคนและเป็นที่ยอมรับของสากล

พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต รองประธานกรรมการมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ กล่าวว่า มูลนิธิฯ ได้ส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หรือการเวียนเทียนด้วยต้นไม้ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะในวัด อันเกิดจากดอกไม้ ธูป เทียน ที่ถูกทิ้งเมื่อเสร็จพิธี การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมสนับสนุนสร้างค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า เพื่อร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในที่ดินของตนเอง และที่สาธารณประโยชน์ ให้เพิ่มขึ้นกระจายทั่วประเทศ ให้ประชาชนได้สัมผัสถึงความสุข ความร่มเย็นจากธรรมชาติที่เป็นรมณีย์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: