“ตรีนุช” หนุนสานต่อโครงการยุวทูตความดี

3 พฤศจิกายน 2565, โรงเรียนสฤษดิเดช อ.เมืองฯ จ.จันทบุรี / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ “ยุวทูตความดี”

ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ได้ริเริ่ม และดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยเริ่มแรกมีการคัดเลือกโรงเรียนประถมศึกษานำร่อง 76 จังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 1 โรงเรียน จับคู่กับสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประเด็น คือ 1) เป็นการช่วยปลูกฝังพัฒนาเด็กและเยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรม 2) เพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 3) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสในการเปิดโลกทัศน์

จากการตรวจเยี่ยม พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายของ ศธ.เป็นอย่างดี โดยได้เน้นย้ำให้โรงเรียนให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ทำอย่างไรให้น่าสนใจและสนุก รู้ทั้งประวัติศาสตร์ชาติและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มีความหวงแหนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สำหรับโครงการยุวทูตความดี ทางโรงเรียนสฤษดิเดช ได้เข้าร่วมมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน รวมเวลากว่า 24 ปี ก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเช่น กิจกรรม “เพื่อนยุวทูตความดี” ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย ซึ่งทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2542 เห็นได้ว่าเป็นโครงการที่นอกจากจะปลูกฝังรากฐานความเป็นไทยและศีลธรรมให้แก่เยาวชนแล้ว ยังเป็นการเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยใช้เครือข่ายของสถานทูต ทำให้นักเรียนของ สพฐ.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก และนักเรียนก็ได้ทำหน้าที่เสมือนเป็นยุวทูตในการสื่อสารเรื่องราว และสิ่งดีๆ ที่เป็นซอฟต์ พาวเวอร์ (Soft Power) ของคนไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

“ต้องขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ มูลนิธิยุวทูตความดี และท่านดอน ปรมัตถ์วินัย ที่สนับสนุนโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยที่เป็นอธิบดีกรมสารนิเทศ กต. และในปีงบประมาณ 2566 นี้ กระทรวงศึกษาธิการจะร่วมกับมูลนิธิฯ ในการสานความต่อเนื่องกิจกรรมต่างๆ และพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ เช่น โครงการปรับทิศทางการเรียนรู้ เสริมสร้างปัญญา สู่การคิดวิเคราะห์ ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ถูกต้อง โดยการเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบัน และมองสู่อนาคตที่สร้างสรรค์ร่วมกัน บนพื้นฐานของการใช้ปัญญาไตร่ตรองในเหตุและผล นำสู่การวิเคราะห์แยกแยะข้อเท็จจริงจากข้อมูลข่าวสารที่ผ่านเข้ามา และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บูรณาการความร่วมมือกับผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ เพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างยุวทูตความดีให้ก้าวสู่สังคมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น” นางสาวตรีนุช กล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: