ศธ.เตรียมความพร้อมครู จัดการเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ นำร่อง วษท.ลำพูนแห่งแรก

ศูนย์ SEAMEO STEM-ED สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ และบริษัท Shandong Dolang Technology Equipment จำกัด ร่วมลงนาม MOU เตรียมความพร้อมครูในการจัดการเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ต่อยอดโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน เริ่มนำร่อง วษท.ลำพูนแห่งแรก

(26 กันยายน 2565) ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ และบริษัท Shandong Dolang Technology Equipment จำกัด ได้ร่วมผนึกกำลังกันในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนให้มีสมรรถนะและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีการเกษตร ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ VUCA World ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ตอบสนองต่อความต้องการในโลกอาชีพและสังคมยุคใหม่ โดยจะร่วมกันต่อยอดองค์ความรู้สะเต็มการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ภายใต้โครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ “STEM Career Acacemies” ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับภาคเกษตรไทยอย่างยั่งยืน

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เกิดการต่อยอดโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ SEAMEO STEM-ED และ บริษัท Shandong Dolang Technology Equipment จำกัด และ วิทยาลัย Jinan Vocational College สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรม และช่วยพัฒนากำลังคนให้กับสถาบันอาชีวศึกษาเกษตร ให้มีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนและผู้เรียนด้านเกษตรอัจฉริยะ โดยนำร่องที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

นอกจากนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียังจะช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลช่วยเหลือสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่จะมีการขยายผลไปอีก 300 แห่งในภูมิภาคต่าง ๆ จึงหวังว่าการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมมือกันในครั้งนี้ จะเป็นการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะให้เกิดเป็นรูปธรรม และปลูกฝังให้กับยุวเกษตรรุ่นใหม่ต่อไป

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO STEM-ED ได้กล่าวถึงการร่วมลงนามความร่วมมือกันในวันนี้ ที่มุ่งเน้นพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาวิชาชีพที่ต้องใช้สะเต็ม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะเพื่ออาชีพ ทั้งระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และการพัฒนาสมรรถนะเพื่ออาชีพที่มีการรับรองมาตรฐาน ซึ่งบริษัท Shandong Dolang Technology Equipment จำกัด จะนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรมาพัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดยการพัฒนากำลังคนให้กับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้และส่งต่อให้กับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปยังโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Smart Intensive Farming) โดยจะจัดตั้ง Career Academy ด้าน Smart Agriculture แห่งแรก ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตต่อไป

สำหรับความร่วมมือนี้จะเริ่มดำเนินการในประเทศไทยเป็นแห่งแรก และมีเจตนารมณ์ที่จะขยายความร่วมมือไปยังประเทศสมาชิก SEAMEO ในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งการดำเนินงานในขั้นต้น จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ครู อาจารย์อาชีวศึกษาได้ใช้หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน อุปกรณ์ และสื่อการสอนใหม่ ๆ ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รับเป็นศูนย์ฝึกอบรม SEAMEO STEM-ED – DOLANG แห่งแรกและจะได้รับการรับรองการฝึกอบรมของสถานศึกษา หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: