ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 4/2565

ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดย รมว.ศธ.ตรีนุช เป็นประธาน เห็นชอบระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล และระเบียบการอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อปรับเงินอุดหนุนให้สอดคล้องกับมติ ครม. ในลักษณะงบผูกพันต่อเนื่อง 4 ปี

26 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 4/2565 ว่าที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกชน ดังนี้

เห็นชอบร่างระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล

ที่ประชุมเห็นชอบ ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. ซึ่งปรับอัตราเงินอุดหนุนให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ซึ่งอนุมัติการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในลักษณะงบประมาณผูกพันต่อเนื่อง 4 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป (มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565)

โดยให้ใช้ตารางเงินอุดหนุนรายบุคคล ดังต่อไปนี้
⁃ ให้ใช้ตารางที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566
⁃ ให้ใช้ตารางที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2567
⁃ ให้ใช้ตารางที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2567 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2568
⁃ ให้ใช้ตารางที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2568 เป็นต้นไป

เห็นชอบร่างระเบียบบอร์ด กช.ว่าด้วยการอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ที่ประชุมเห็นชอบ ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ….. โดยให้ยกเลิกอัตราเงินอุดหนุนฯ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 และให้ใช้ตารางอัตราเงินอุดหนุนนี้แทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

รับทราบการควบคุมกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ

ที่ประชุมรับทราบ กรณีโรงเรียนอนุบาลรักเด็ก อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนคนเดิม มีปัญหาด้านการเงิน จึงได้ขายที่ดินบางส่วนพร้อมกิจการของโรงเรียน และทำสัญญาข้อตกลงว่าจะดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนให้แก่ผู้ซื้อ ต่อมามีการผิดนัดสัญญา ทำให้ผู้ซื้อได้รับความเสียหาย จึงได้ร้องเรียนไปยังศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เชียงราย

ศธจ.เชียงราย ได้มีหนังสือแจ้งให้โรงเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาและปฏิบัติตาม จึงได้มีคำสั่งที่ 430/2565 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ให้โรงเรียนอนุบาลรักเด็ก อยู่ในการควบคุมของ คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนฯ โดย ศธจ.เชียงราย เป็นผู้แต่งตั้ง

การประชุมบอร์ด กช. ครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม อาทิ นายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ., นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กอศ., นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการ กช., ผู้แทน สพฐ., ผู้แทน สกศ., นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษ, ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, กรมบัญชีกลาง, สำนักงบประมาณ และผู้แทนสมาคมจากภาคเอกชน ซึ่งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยการประชุมครั้งถัดไป (ครั้งที่ 5/2565) จะจัดประชุมในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
สมประสงค์ ชาหารเวียง / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: