รมว.ศธ.เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565

รมว.ศธ. “ตรีนุช” ยกย่องผู้เกษียณอายุราชการ เสียสละ อุทิศตน ปฏิบัติงานตอบแทนคุณแผ่นดิน ช่วยพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้า ขอบคุณปลัด ศธ. “สุภัทร” แม่ทัพใหญ่ที่เกษียณปีนี้ ช่วยนำพากระทรวงผ่านพ้นอุปสรรคนานับประการ โดยเฉพาะวิกฤตโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน พร้อมชื่นชมผู้เกษียณทุกคนที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นับเป็นความภาคภูมิใจ และความสำเร็จสูงสุดในชีวิตราชการ

23 กันยายน 2565, ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ รวมทั้งมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ประจำปี 2565 โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. นำผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ได้รับรางวัล เข้ารับมอบ

ลิงก์รวมภาพ: shorturl.at/lqBQR

รมว.ศธ. กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัด สป.ศธ. ที่ได้ร่วมกันอุทิศตนปฏิบัติราชการตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้า เพราะงานด้านการศึกษาเป็นงานที่มีความสำคัญ มีขอบข่ายการดำเนินงานที่ค่อนข้างกว้าง ต้องอาศัยเวลาและความเสียสละของทุกคน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. ผู้ที่ซึ่งเปรียบดั่งแม่ทัพใหญ่ นำพากระทรวงศึกษาธิการผ่านพ้นอุปสรรคนานับประการ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์โควิด 19 ที่ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณนี้ ได้เสียสละอุทิศตนสร้างคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวง และมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเวลาอันยาวนานตลอดมา ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจและความสำเร็จสูงสุดในชีวิตราชการ
 
รวมทั้งขอชื่นชมยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการ หวังว่าทุกคนที่กำลังปฏิบัติราชการจะได้นำไปเป็นแบบอย่างการพัฒนาการทำงาน นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำเสนอระบบ รูปแบบ แนวทาง หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนางานผ่านสื่อสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรและหน่วยงาน ได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ รองรับการก้าวไปสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างเหมาะสมต่อไป

ในการนี้ รมว.ศธ.มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ฯ แบ่งเป็นประเภทการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 5 รางวัล โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กศน.อำเภอนากลาง สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู, ประเภทวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 5 รางวัล โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่ส่งผลงานเข้าร่วม 7 รางวัล รวมทั้งสิ้น 17 รางวัล

ปลัด ศธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ศธ. มีแผนในการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยบุคลากรทุกระดับต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม มีศักยภาพความพร้อม และมีความสุขในการปฏิบัติงาน สามารถรองรับการบริหารราชการ ของ ศธ.ได้อย่างมีคุณภาพ

สป.ศธ. เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรให้มีความสุขในการทำงาน สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และความผูกพันภายในองค์กร จึงได้มีการจัดพิธีในวันนี้ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการมีวัฒนธรรมและค่านิยมในการเป็นข้าราชการที่ดี รวมถึงเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการและบุคลากร สังกัด สป.ศธ. ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา รับใช้ประชาชนชาวไทย รับใช้กระทรวงศึกษาธิการ มาอย่างยาวนานตราบจนเกษียณอายุราชการ 60 ปี บริบูรณ์

เมื่อย่างเข้าสู่เดือนกันยายนของทุกปี เราทุกคนต่างรู้ดีว่าเป็นห้วงเวลาที่วาระแห่งการเกษียณอายุราชการเวียนมาบรรจบอีกครั้ง ซึ่งในปี 2565 สป.ศธ. มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 416 คน ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ทุ่มเทกำลังความสามารถ และให้ความร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนางานด้านการศึกษามาเป็นเวลานาน นับเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ช่วยส่งเสริมให้การทำกิจการงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความสำเร็จเรียบร้อย
 
“ขอบคุณคุณงามความดี และทุกสิ่งที่ทุกคนได้ร่วมกันเสียสละ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เต็มความสามารถตามภารกิจของตนจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของการทำงานมาโดยตลอด คิดว่าทุกคนคงมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นว่าคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติมานั้นจะเป็นที่ระลึกถึงแก่คนรุ่นหลัง กราบระลึกถึงพระคุณของหน่วยงานที่มีชื่อว่ากระทรวงศึกษาธิการแห่งนี้ ที่ช่วยสร้างเสริมพัฒนาทำให้ชีวิตของพวกเราพบความสุขความเจริญมาโดยตลอด ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้ามาทำงานจนเติบโตกล้าแกร่งด้วยความรู้ ภูมิปัญญาที่เข้มแข็งตามความถนัดและสายงานที่รับผิดชอบของแต่ละคน”

ท้ายสุดขอบคุณเพื่อนพี่น้องทุกคนที่พวกเราได้เคยร่วมงานด้วย ทั้งที่อยู่ในสายงานและนอกสายงานที่ได้สนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูล ร่วมแรงร่วมใจจนสามารถทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรด้วยความมุ่งมั่น ด้วยความอดทน ด้วยการให้อภัย ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน จนพวกเราสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยดี ตลอดจนน้ำใจไมตรีและสิ่งดี ๆ ที่มอบให้ ซึ่งจะทำให้พวกเราได้รำลึกนึกถึงกัน ขอถือเอาวาระแห่งการเกษียณอายุราชการนี้เป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ที่ได้วางแผนเอาไว้ พร้อมใช้ชีวิตต่อไปจากนี้อย่างมีความสุข มีคุณค่าตลอดไป

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
อธิชนม์ สลางสิงห์, ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, สมประสงค์ ชาหารเวียง, ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: