สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดฯ จัดพิธีมอบรางวัล ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ ประจำปี 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดพิธีมอบรางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ และกิจกรรมถอดบทเรียนจากหมู่ยุวกาชาดต้นแบบทั่วประเทศ โดยมีนัยยะสำคัญในการวางแนวทางพัฒนาครูผู้สอนยุวกาชาดสามารถจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็น สามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาให้เป็นไปตามคุณวุฒิและวัยวุฒิของผู้เรียนแต่ละช่วงวัย

ภาพเพิ่มเติม shorturl.at/gjmVX

19 กันยายน 2565, โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพฯ / สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (สกก.) จัดพิธีมอบรางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ และกิจกรรมถอดบทเรียนจากหมู่ยุวกาชาดต้นแบบทั่วประเทศ โดยมีนายคงศักดิ์ เจริญรักษ์ และนายวิรัตน์ ปองเปี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุวกาชาด, เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด, ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียนทั้ง 19 แห่ง ที่ร่วมการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ เข้าร่วม

นายอำนาจ สายฉลาด ผอ.สกก. กล่าวว่า โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ เป็นโครงการที่ สกก.ได้ดำเนินการขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2562 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษา หรือหมู่ยุวกาชาดที่ดำเนินกิจกรรมยุวกาชาดได้เป็นแบบอย่างที่ดี และส่งเสริมให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นับเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อนในการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สกก.ได้จัดโครงการ โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ทุกแห่ง ๆ ละ 7,000 บาท ในการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบระดับจังหวัด มี ศธจ.ที่ส่งรายชื่อหมู่ยุวกาชาดต้นแบบระดับจังหวัด เข้ารับการคัดเลือกเป็นหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ จำนวน 19 แห่ง ได้แก่

1. โรงเรียนพานทอง จ.ชลบุรี
2. โรงเรียนพุทธิโศภน จ.เชียงใหม่
3. โรงเรียนวัดไตรสามัคคี จ.ตรัง
4. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก
5. โรงเรียนอนุบาลนครพนม จ.นครพนม
6. โรงเรียนศรีวิไลวิทยา จ.บึงกาฬ
7. โรงเรียนอนุบาลพะเยา จ.พะเยา
8. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จ.พิษณุโลก
9. โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) จ.มหาสารคาม
10 .โรงเรียนอรพินพิทยา จ.ลำพูน
11. โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” จ.สุโขทัย

12. โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จ.หนองคาย
13. โรงเรียนสฤษดิเดช จ.จันทบุรี
14. โรงเรียนบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
15. โรงเรียนเชิงชุมราษฎ์นุกูล จ.สกลนคร
16. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพฯ
17. โรงเรียนบ้านบัวงาม จ.อุบลราชธานี
18. โรงเรียนเลิงนกทา จ.ยโสธร
19. โรงเรียนขุมยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1-11 ได้รับพิจารณาผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้เป็นหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2565

ขอขอบคุณ ศธจ.ทุกแห่งที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบมาโดยตลอด รวมทั้งหมู่ยุวกาชาดทุกแห่งที่จัดกิจกรรมยุวกาชาดเพื่อฝึกอบรมเยาวชนในโรงเรียน ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีความพร้อมในการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรม ตามวัตถุประสงค์ของกาชาดสากล และยุวกาชาดไทย และผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ให้คำปรึกษาแนะนำและอุทิศกำลังกาย กำลังใจ ให้กับภารกิจด้านยุวกาชาดของกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดี

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุวกาชาด กล่าวเสนอแนวทางในการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดว่า กิจกรรมยุวกาชาดเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รู้จักความถนัดความสามารถของตนเอง สามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ แยกแยะข้อมูลข่าวสารได้ทั้งด้านลบด้านบวก อีกทั้งสามารถจัดการกับอารมณ์และความเครียด เข้าใจและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์ของตนเอง รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น เข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น ใช้ภาษาพูดและภาษากายในการสื่อสาร และที่สำคัญที่สุดต้องใช้คุณธรรม จริยธรรม นำทางในการใช้ชีวิต โดยพัฒนาให้เป็นไปตามคุณวุฒิ และวัยวุฒิของผู้เรียนแต่ละช่วงวัย

“สิ่งที่อยากฝากและเน้นย้ำคือ อยากให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมยุวกาชาด เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด ต้องสามารถวางกรอบแนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมยุวกาชาด ในการส่งเสริมสมาชิกยุวกาชาดให้มีทักษะชีวิต และทักษะที่จำเป็นในโลกยุคโลกาภิวัตน์ รวมทั้งครูผู้สอนยุวกาชาดสามารถนำกรอบแนวคิดทักษะชีวิตฯ มาใช้ในการจัดกิจกรรมผู้เรียนยุวกาชาดให้มีทักษะที่จำเป็น ซึ่งจะช่วยให้สามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: