ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การฝึกงานหลักสูตรการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การฝึกงานหลักสูตรการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565 เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดการฝึกงานให้ผู้เรียน และสถานประกอบการที่ร่วมจัดการฝึกงานให้ผู้เรียน มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/216/T_0036.PDF

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: