“สุทิน” ย้ำบูรณาการทำงานกิจการลูกเสือ เตรียมปรับหลักสูตรให้ทันสมัย เพิ่มเรื่องทักษะชีวิตและชีวิตวิถีใหม่ สร้างพลเมืองดีในสังคม

(8 กันยายน 2565) นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยมีผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (สกก.), รองศึกษาธิการจังหวัด, ผู้อำนวยการกลุ่มของ สกก., ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมกว่า 100 คน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

นายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ.และเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวว่า การปฏิบัติงานของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นงานที่บูรณาการการทำงานร่วมกันในระดับจังหวัด ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำ (ร่าง) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรลูกเสือให้มีความทันสมัยมากขึ้น ซึ่งกรอบแนวคิด หลักการ และวิธีการของลูกเสือ เป็น Active Learning อยู่แล้ว ดังนั้น ทักษะทางการลูกเสือที่จำเป็นต้องเพิ่ม ก็คือ เรื่องของทักษะชีวิต และชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งจะส่งผลเป็นการพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นพลเมืองที่ดี สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: