“ตรีนุช” เปิดประชุมพัฒนาคุณภาพ รร.เอกชนนอกระบบ กลุ่มโรงเรียนบริบาล เพื่อเตรียมบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ รับสังคมสูงวัย

รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” เปิดการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเอกชนนอกระบบ กลุ่มโรงเรียนบริบาล เตรียมบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ รับสังคมไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aged Society)

28 เม.ย. 2565 – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ กลุ่มโรงเรียนบริบาล (การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) โดยนายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.), นายประยูร หรั่งทรัพย์ รองเลขาธิการ กช., นางสุมิตรา ทองแสง ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ, นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย), ดร.สุภาวดี ดวงศิริ นายกสมาคมโรงเรียนบริบาล พร้อมด้วยผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ กลุ่มโรงเรียนบริบาล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ของ สช.

รมว.ศธ. กล่าวว่า ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย (Aged Society) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และคาดการณ์ว่าจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกของโลก ที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ เนื่องจากอัตราการเกิดของคนไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนการเกิดเพียง 6 แสนคนต่อปี ซึ่งหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปแล้ว คาดการณ์ว่าในปี 2574 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super-Aged Society) กล่าวคือ มีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 28 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ประกอบกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ ทำให้ประชากรมีอายุยืนยาว นโยบายการวางแผนครอบครัว หรือการควบคุมการมีบุตร ทำให้เกิดการลดภาวะเจริญพันธุ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการเสียชีวิตของประชากร จำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และรัฐบาล ต้องดำเนินมาตรการจูงใจเพื่อสร้างบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทย

ทั้งนี้ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ กลุ่มโรงเรียนบริบาล ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ

การจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร และครู/ผู้สอน โรงเรียนเอกชนนอกระบบกลุ่มโรงเรียนบริบาล (การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) มีความเข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติในการนำมาตรฐานหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในอนาคตได้ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียน สำหรับการประกอบอาชีพในสาขาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดรายได้ที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับผู้เรียนต่อไป

เลขาธิการ กช. กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2565 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 200 คน ได้แก่ ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร และครู/ผู้สอน จากโรงเรียนเอกชนนอกระบบกลุ่มโรงเรียนบริบาล ที่อยู่ในการกำกับดูแลของ สช. จำนวนทั้งสิ้น 223 โรง

การประชุมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), สภาการพยาบาล, สมาคมโรงเรียนบริบาล และประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด โดยมีกิจกรรมการบรรยาย การจัดเวทีเสวนาให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงการซักถาม การแลกเปลี่ยนความรู้ ให้แก่ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหารและครู/ผู้สอน โรงเรียนเอกชนนอกระบบ กลุ่มโรงเรียนบริบาล และผู้ที่สนใจ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบกลุ่มโรงเรียนบริบาล (การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) ต่อไป

ประชาสัมพันธ์ สช.: ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: