‘ตรีนุช’ นำผู้แทนไทยร่วมขับเคลื่อนงานยูเนสโก ปี 2022 ถึง 2023

สาธารณรัฐฝรั่งเศส, 5 เมษายน 2565 – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ครั้งที่ 214 (The 214th Session of the Executive Board) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 13 เมษายน 2565 ณ องค์การยูเนสโก สำนักงานใหญ่ กรุงปารีส โดยมี ดร. สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองประธาน Thai Nat Com, ดร. วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการ Thai Nat Com และนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

พิธีเปิดการประชุมเต็มคณะ เริ่มต้นในวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปารีส ณ ห้องประชุม 1 โดยประธานกรรมการบริหาร คือ Ms Tamara Rastovac Siamashvili ชาวเซอร์เบีย ได้กล่าวต้อนรับประเทศสมาชิกกรรมการบริหารฯ ทั้ง 58 ประเทศและเปิดการประชุม โดยทำหน้าที่ตามขั้นตอนของการประชุม จากนั้น ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก (Ms Audrey Azoulay) ได้กล่าวรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 212 – 213 รวมถึงโปรแกรม/โครงการที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 41 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ระยะกลาง โครงการและงบประมาณฉบับใหม่ของยูเนสโก นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงวิกฤตสถานการณ์ในยูเครนที่ส่งผลให้ยูเนสโกจำเป็นต้องดำเนินบทบาททั้ง 5 สาขา (การศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน) ตลอดจนระดมทรัพยากรในการฟื้นฟูยูเครนให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

การดำเนินงานของยูเนสโกตามโครงการและงบประมาณประจำปี ค.ศ. 2022 – 2023 ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแอฟริกา และความเสมอภาคระหว่างเพศ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการสร้างสันติภาพโดยใช้การศึกษาเป็นกลไกสำคัญ การศึกษาของผู้หญิงและผู้เด็กหญิง โดยเฉพาะประเทศที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ เช่น สถานการณ์ในอาฟกานิสถานที่สถานศึกษาถูกทำลาย ส่งผลกระทบให้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิง (Girls and Women) ไม่ได้รับการศึกษา

ในฐานะที่ยูเนสโกเป็นองค์การหลักในการขับเคลื่อนหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 4 (SDG 4) ในปีนี้ ยูเนสโกมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยจะมีการประชุมสำคัญต่างๆ เช่น การประชุมด้านการศึกษาปฐมวัย (World Conference on Early Childhood Care and Education : Early investment for better future and brighter future) ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่อุสเบกิสถาน การประชุมการอุดมศึกษาในระดับโลก (UNESCO World Higher Education Conference) ช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 ที่สเปน และการประชุมนานาชาติด้านการศึกษาผู้ใหญ่ (International Conference on Adult Education : CONFINTEA) ที่โมรอกโก เป็นต้น

นอกจากนี้ ยูเนสโกยังให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยจะดำเนินการตามคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC) ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการพัฒนาดิจิทัลทางการศึกษา โดยส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์ รวมทั้งโปรแกรมสำคัญต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน

ภายหลังการรายงานของผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิกกรรมการบริหารฯ ได้กล่าวถ้อยแถลงประเทศละไม่เกิน 6 นาที เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาและดำเนินการภายใต้กรอบยูเนสโก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีกำหนดกล่าวถ้อยแถลงช่วงเช้าของวันที่ 5 เมษายน 2565

อนึ่ง ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารฯ จากที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 40 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 วาระ 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 – 2566 โดยได้รับเลือกให้เป็นกรรมการด้านอนุสัญญาและข้อเสนอแนะ (Committee on Conventions and Recommendations) ระหว่างปี 2562 – 2564 ซึ่งพิจารณาเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินการตามอนุสัญญา/ข้อเสนอแนะของยูเนสโกต่างๆ และกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเป็นกรรมการพิเศษ (Special Committee) ระหว่างปี 2565 – 2566 ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาวิธีการและกระบวนการประเมินผลกิจกรรมของยูเนสโกร่วมกับหน่วยงานร่วมด้านการตรวจสอบของสหประชาชาติ

ประเด็นพิเศษที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะแสดงในเวทีโลกครั้งนี้ จะได้แสดงถึงความมุ่งหวังที่จะพัฒนายูเนสโกให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจและแผนงานให้บรรลุผล โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ SDGs ให้บรรลุผล ภายในปี 2030

ภาพ/ข้อมูล สต.สป.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: