วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงครบรอบ 130 ปี วันที่ 1 เมษายน 2565 โดย รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” เป็นประธาน กล่าวชื่นชมผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ.ในปีนี้ เป็นนวัตกรที่มีคุณค่าสำคัญยิ่ง ช่วยส่งเสริม-สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย พร้อมขอบคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ศธ. ที่ช่วยพัฒนาความก้าวหน้าการศึกษา แนะข้าราชการทุกคนร่วมสร้างการบูรณาการความร่วมมือในทุกระดับ มีการสื่อสารอย่างใกล้ชิด ผนึกพลังร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อสร้างและสะสมความสำเร็จอย่างไม่หยุดนิ่งอย่างต่อเนื่อง ในทุกกิจกรรม และทุก ๆ การลงมือกระทำ ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในการจัดการศึกษา

รับชมภาพ Facebook ศธ.360 องศา
ดาวน์โหลดภาพต้นฉบับ shorturl.at/knNU7

เวลา 7.00 น. – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี ที่บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด ศธ. ร่วมพิธี

โอกาสนี้ รมว.ศธ. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล ประธานในพิธี จุดเครื่องทองน้อย พระสงฆ์ 10 รูป บังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ที่ล่วงลับไปแล้ว ประธานในพิธีกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น รมช.ศธ.และผู้บริหารระดับสูงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ เสร็จกราบลาพระรัตนตรัย ต่อจากนั้น ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 131 รูป เป็นอันเสร็จพิธี

เวลา 9.30 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 และมอบเข็ม “เชิดชูเกียรติ” ให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. พร้อมด้วยผู้บริหารรระดับสูง และข้าราชการ เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมคุรุสภา

รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้วางรากฐานการศึกษาให้กับประเทศมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน นับถึงวันนี้มีอายุครบ 130 ปี ซึ่งหากเปรียบเทียบกับช่วงอายุของคน ศธ.ได้พบเจอเหตุการณ์ และผ่านสถานการณ์สำคัญ ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ช่วงอายุคน ทุกยุคทุกสมัย ผู้บริหารของ ศธ. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีเป้าหมายที่ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษา อันเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะปัจจุบัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกยุคสมัยใหม่ ภายใต้บริบทของสังคมที่ซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และไม่สามารถคาดเดาแนวโน้มที่ถูกต้องได้อย่างแม่นยำ

การดำเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ อาจมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือแนวทางการดำเนินงาน โดยยังคงรักษาเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน ที่สำคัญต้องสร้างการบูรณาการความร่วมมือในทุกระดับ และมีการสื่อสารระหว่างกันอย่างใกล้ชิด เพื่อผนึกพลังร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาของประเทศให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ทำคุณประโยชน์ทุกท่าน ซึ่งเป็นนวัตกรที่มีคุณค่า และสำคัญยิ่ง ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของเด็ก และเยาวชนไทย

“ในนามของ ศธ. ขอขอบคุณและขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัว ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “เข็มเสมาคุณูปการ” อันทรงเกียรติ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ. ประจำปี 2565 และข้าราชการที่ได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติ” ในฐานะข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ ศธ. ประจำปี 2564 ความก้าวหน้าทางการศึกษาของไทยจะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ ผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ต้องร่วมกันสร้างและสะสมความสำเร็จอย่างไม่หยุดนิ่งอย่างต่อเนื่อง ในทุกกิจกรรม และทุก ๆ การลงมือกระทำ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่” รมว.ศธ. กล่าว

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้สถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในชื่อว่า “กระทรวงธรรมการ” มีหน้าที่ในการจัดการพระศาสนา การศึกษา การพยาบาลและพิพิธภัณฑ์ นับถึงวันนี้มีอายุครบ 130 ปี ปัจจุบัน ศธ.เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของประเทศ

สำหรับการจัดงานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนากระทรวงศึกษาธิการขึ้น และรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ. ประจำปี 2565 จำนวน 130 ราย และมอบเข็ม “เชิดชูเกียรติ” และประกาศเกียรติบัตร ให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของ ศธ. ประจำปี 2564 จำนวน 10 ราย

อิชยา กัปปา / สรุป
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: