สป.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการสร้างเสริมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

สป.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการจัดโครงการสร้างเสริมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (กนส.) เพื่อนำข้อมูลจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้มีความสมบูรณ์

(22 มีนาคม 2565 ) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการโครงการสร้างเสริมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (กนส.) ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

โครงการสร้างเสริมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (กนส.) เป็นโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของนักเรียนและนักศึกษา เพื่อเป็นแกนนำในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยมีประธานสภานักเรียน กรรมการนักเรียนและผู้นำนักเรียนเข้าร่วม จำนวนกว่า 50 คน โดยหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วยเรื่องของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา บทบาทและหน้าที่แกนนำส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา การให้คำปรึกษา แก่นักเรียนและนักศึกษา การใช้สื่อออนไลน์ให้ปลอดภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 และการจัดตั้งองค์กรณ์เครือข่ายในการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา

การเข้าร่วมสังเกต ติดตาม และประเมินผลครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และประกาศใช้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมให้กับสถานศึกษานำไปใช้ต่อไป

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน /ข้อมูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: