สป.ศธ.จัดทำคู่มือเกณฑ์ประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา “โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ” ปี 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมจัดทำคู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการ “โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ” ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีกระบวนการและหลักการทางลูกเสือ พัฒนาและส่งเสริมเยาวชนให้แสดงออก นำความรู้และทักษะที่ได้รับและฝึกฝนจากกิจกรรมลูกเสือ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

14 มีนาคม 2565 – สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ โดย ดร.อำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นประธานพิธีเปิด มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการลูกเสือ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ ร่วมพิจารณาจัดทำแนวทางให้มีความชัดเจน มีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2565 ณ เกาะกอหญ้า รีสอร์ท อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

นายอำนาจ กล่าวว่า กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาลูกเสือทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคม พร้อมทั้งปลูกฝังให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ ดังนั้นการจัดทำคู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษาโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ต้องมีความชัดเจน มีมาตรฐาน ในการที่จะให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษา ที่เข้าเกณฑ์ให้ได้รับรางวัล ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของสถานศึกษาที่เห็นในเชิงประจักษ์ และเป็นแบบอย่างที่จะกระตุ้นให้สถานศึกษาอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ต่อไป

โดยเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี พ.ศ. 2565 มีจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ด้านจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน 4) ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ ภายหลังจากการจัดทำคู่มือฯ เสร็จสิ้นบูรณ์ทุกขั้นตอน ทางสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จะประกาศเกณฑ์นี้ให้ทราบอีกครั้ง

การดำเนินการประชุมคู่มือการใช้เกณฑ์ ฯ นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ในการสร้างมาตรฐานที่ดีในการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษามีกระบวนการและหลักการทางลูกเสือ ไปพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ และส่งเสริมเยาวชนให้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สามารถนำเอาความรู้และทักษะที่ได้รับและฝึกฝน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ข้อมูล/ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: