ศธ.จัดอบรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” เฟส 2 หลักสูตรแรก “คุณธรรมสร้างสุข สำหรับครูสู่ผู้เรียน”

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่ 2 ประเดิมหลักสูตรแรก “คุณธรรมสร้างสุข สำหรับครูสู่ผู้เรียน” มีผู้สมัครอบรมถึง 60,178 ราย โดยพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ให้ข้อคิดสำคัญ “ครูต้องฝึกฝนตนเองแบบ Lifelong Learner จงเป็นครูผู้เรียนรู้ตลอดเวลา พัฒนาตลอดชีวิต”

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 8.45 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. พร้อมด้วยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ., นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ., นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัด ศธ., นายวิสิทธิ์ ใจเถิง หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ศธ. รวมทั้งผู้อำนวยการสำนัก ข้าราชการ และบุคลากร ศธ. ร่วมให้การต้อนรับพระเมธีวชิโรดม หรือ ว.วชิรเมธี วิทยากรอบรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” เฟส 2 หลักสูตรแรก “คุณธรรมสร้างสุข สำหรับครูสู่ผู้เรียน” พร้อมรับศีลรับพรจากพระเมธีวชิโรดม ก่อนเข้าร่วมการอบรม

เวลา 9.00 น. เริ่มการอบรมหลักสูตรแรก โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดอบรมผ่านออนไลน์ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ซึ่งครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ 2 โดยโครงการตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปี 2564 (6 สิงหาคม – 14 กันยายน 2564) จำนวน 10 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 539,584 คน และได้มีการประเมินผลความพึงพอใจ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในจัดหลักสูตรการอบรมดังกล่าว ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการจัดโครงการให้ตรงกับความต้องการของผู้รับการอบรมมากที่สุด

โครงการ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่ 2 จัดการอบรมจำนวน 10 หลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้รับกรุณาจากพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ให้เกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญในหลักสูตรที่ 1 “คุณธรรมสร้างสุข สำหรับครูสู่ผู้เรียน” ซึ่งเป็นพระนักวิชาการ นักคิด นักเขียน และนักบรรยายธรรม และเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลผู้อุปถัมภ์ UNHCR ด้านสันติภาพและเมตตาธรรม นอกจากนี้ ใน 10 หลักสูตรยังได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและมีชื่อเสียงมากมาย อาทิ ดร.ชเว ยอง-ซอก (โค้ชเช), พระพยอม กัลยาโณ, นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, คณะจำอวดหน้าม่าน ฯลฯ รวมถึง เทคนิคการสอนสนุกโดยครูผู้ได้รับความนิยมในโลกโซเชียลอย่างครูมัดซี

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. กล่าวเปิดในอบรมครั้งนี้ว่า ขอขอบคุณและยินดีที่ทุกคนให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมการอบรม โดยหลักสูตรที่ 1 “คุณธรรมสร้างสุข สำหรับครูสู่ผู้เรียน” มีผู้ร่วมอบรมกว่า 6 หมื่นคน ตอบรับนโยบาย ศธ. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับความรู้ มุมมอง ทัศนคติ ประสบการณ์จากวิทยากรที่หลากหลาย และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ ศธ. ต่อไป

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. กล่าวฝากถึงผู้เข้าร่วมอบรมว่า ขอขอบคุณและยินดีที่ทุกคนมีความสนใจเข้ามาร่วมโครงการ จะเห็นได้ว่ามีผู้สมัครเข้ามาร่วมโครงการจากหลายภาคส่วนทั่วประเทศ ทั้งครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกสังกัด อาทิ สพฐ. กศน. สอศ. หรือสถานศึกษาเอกชน รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานอื่น และประชาชนผู้ที่มีความสนใจ จึงขอให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านได้นำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะบุคลากรจากสำนักงาน กศน. ให้นำผลงานการเขียนของพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ไปไว้ในห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีทั่วประเทศ เพื่อนำไปเป็นศาสตร์ องค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

ประเดิมในหลักสูตรที่ 1 “คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน” โดยพระวิทยากร พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ได้ให้ข้อคิดถึงการเป็นครูในยุคปัจจุบันนั้นไม่ง่าย ครูจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ 3 ข้อ คือ 1) ครูผู้มีความรู้ 2) ครูผู้มีความสุข 3) ครูผู้มีความรัก

ครูผู้มีความรู้ ไม่ใช่เพียงแค่รู้ แต่ต้องเป็นผู้รู้แท้ รู้จริง ซึ่งความรู้แบ่งเป็น 3 รู้ ได้แก่ 1. ความรู้ที่ต้องรู้ – ความรู้ทั่วไปนอกเหนือจากวิชาที่ตนสอน 2. ความรู้ที่ควรรู้ – รู้ลึก รู้จริง รู้แท้ ในวิชาที่ตนสอน 3. รู้ไว้ใช่ว่า – ความรู้เรื่องราวทั่วไปที่ใช้พูดคุยในสังคม ซึ่งอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้

สำคัญที่สุดก็คือ ครู ต้องฝึกฝนตนเองแบบ Lifelong Learner จงเป็นครูผู้เรียนรู้ตลอดเวลา พัฒนาตลอดชีวิต”

ลิงก์สมัครและระบบเข้าอบรม กรอกด้วยเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้
http://moemarket.moe.go.th

สุกัญญา จันทรสมโภชน์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: