ผช.ปลัด ศธ.เปิดการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ฝากข้อคิด “ความดี…มันสร้างยาก ความเก่ง…มันสร้างได้” เป็นข้าราชการต้องรักประชาชน

(17 กุมภาพันธ์ 2565) นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3 พร้อมบรรยายพิเศษ “ปรัชญาการเป็นข้าราชการ การสร้างและปลุกอุดมการณ์ การเป็นข้าราชการที่ดี” ฝากข้อคิดไว้ “ความดี…มันสร้างยาก ความเก่ง…มันสร้างได้” เป็นข้าราชการต้องรักประชาชน

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3 ครั้งนี้ สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ข้อ 8 กำหนดให้ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จะต้องได้รับการพัฒนาตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน

การฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม โดยดำเนินการในกระบวนการปฐมนิเทศและการอบรมสัมมนาร่วมกัน เพื่อให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เข้าใจคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่ และการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรม เป็นคนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะ ทำงานเพื่อประเทศชาติ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ มีข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ เข้าร่วมทั้งสิ้น 60 คน ประกอบด้วย

  • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนกลาง / ศึกษาธิการภาค / ศึกษาธิการจังหวัด) จำนวน 39 คน
  • สำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน 6 คน
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 7 คน
  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จำนวน 6 คน
  • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 1 คน
  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 คน

โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่จะสามารถถ่ายทอดวิชาการให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี อาทิ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักนิติการ  สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง รวมถึงคณะวิทยากรจิตอาสา 904  วิทยากรจากภาคเอกชน  และพระมหาธนเดช ธัมมปัญโญ (พระวิทยากร)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในพิธีเปิดด้วยว่า ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคน ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญขององค์กรในการขับเคลื่อนภารกิจงานของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นทั้งพลังกายและพลังสมองที่สืบทอดตำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงานของข้าราชการรุ่นเก่า ซึ่งจะต้องเกษียณอายุราชการตามวาระและวิถีชีวิตของการรับราชการ ดังนั้น การที่ข้าราชการบรรจุใหม่ ได้รับการพัฒนาที่ดี ตั้งแต่เริ่มแรกและต่อเนื่อง ก็จะทำให้องค์กรในอนาคต เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี

จากที่ได้รับฟังการรายงาน จะเห็นว่าปัจจุบันข้าราชการที่ได้รับการบรรจุรุ่นใหม่ ภาครัฐได้ให้ความสำคัญที่จะต้องเริ่มพัฒนา ตั้งแต่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จึงได้มีการออกกฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 ขึ้น โดยให้ส่วนราชการต้นสังกัด และหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการประเมินผลการพัฒนา เพื่อมุ่งเน้นปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี พัฒนาจิตสำนึกการเป็นข้าราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาข้าราชการ การทำงานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน ตลอดจนเกิดความตระหนักในหน้าที่ของข้าราชการ และมีความพร้อมในการทำงานเพื่อประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติ

สำหรับการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ปรัชญาการเป็นข้าราชการ การสร้างและปลุกอุดมการณ์ การเป็นข้าราชการที่ดี” ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ฝากข้อคิดเป็นใจความสำคัญว่า ขอให้ข้าราชการรุ่นใหม่ทุกคน สำนึกตนเป็นคนดี อย่าเป็นคนเก่งที่เห็นแก่ตัว ตั้งใจมุ่งมั่นทำงานด้วยจิตวิญญาณ บนพื้นฐานของความดี เพราะ “ความดี…มันสร้างยาก ความเก่ง…มันสร้างได้” โดยน้อมนำหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องเด็กรักครู ครูรักเด็ก คือทำอย่างไรให้เด็กรักครู เสมือนอาชีพข้าราชการ “เป็นข้าราชการต้องรักประชาชน” และพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลปัจจุบัน เรื่อง การทำงานด้วยจิตอาสา มองประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และสิ่งสำคัญในการฝึกอบรมในครั้งนี้ คือโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่ดี ขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีเป้าหมาย และมีการวางแผน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการรุ่นใหม่จะเป็นข้าราชการที่ดี ตามเจตนารมณ์ของทางราชการต่อไปในอนาคต

สุกัญญา จันทรสมโภชน์ /ข่าว
ทัศนะ เพิ่มพัด /ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: