ศธ.จัดพิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น-นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2565

(14 กุมภาพันธ์ 2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2565 ในส่วนกลางจำนวน 195 คน ณ หอประชุมคุรุสภา

รมว.ศธ. กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า เด็กและเยาวชน คือ ทรัพยากรที่สำคัญของชุมชน สังคม และประเทศชาติที่พวกเขาเติบโตและอาศัยอยู่ เพื่อเป็นวันพรุ่งนี้สำหรับประชาชนทุกคน ด้วยเหตุนี้ การส่งเสริมและสนับสนุนน้อง ๆ ที่สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่เด็กและเยาวชนคนอื่น ๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา ซึ่งจะมีส่วนช่วยเติมเต็มให้เด็ก ๆ สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ รวมถึงมีการต่อยอดทักษะฝีมือของตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ หรือ “TRUST” ให้กับสังคม โดยมีผู้เรียนคือเด็กและเยาวชนเป็นเป้าหมายของการพัฒนา เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการทำงานดังกล่าว

อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้มุ่งเน้นทั้งในเรื่องของความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นในมิติของกายภาพ หรือทางจิตใจ โดยมีกลไกในการป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม ภัยคุกคาม ต่อตัวผู้เรียนในทุกรูปแบบ ซึ่งเชื่อมไปถึงโอกาสในการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนมีความมั่นใจ เชื่อมั่นในมาตรการการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้ว การเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้นได้ต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง เปรียบได้ดั่งมีวัคซีน หรือภูมิคุ้มกัน ในการเรียนรู้ท่ามกลางภาวะวิกฤต เช่นเดียวกับเด็กและเยาวชนอีกหลายแสนคนที่มีโอกาสได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาในห้วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เหล่านี้ก็เป็นผลจากการขับเคลื่อน และการทำงานหนักของ ศธ.ที่มุ่งมั่นตั้งใจทำให้แก่น้อง ๆ ลูก ๆ หลาน ๆ และประเทศไทยของเรา

ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ตลอดจนทุกหน่วยงานที่ได้มีส่วนช่วยดูแล และให้โอกาสแก่น้อง ๆ เหล่านี้ ในการได้รับขวัญกำลังใจ เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก และภาคภูมิใจในความเป็นไทย เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับเด็กและเยาวชนดีเด่นที่ได้รับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจ หล่อหลอมให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลผู้เปี่ยมด้วยศักยภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต อันเป็นผลจากการที่ทุกคนมีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพยายามฝึกฝนให้มีทักษะด้านต่าง ๆ จนเกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ

ขอเป็นกำลังใจและขอให้พัฒนาตนเองยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อเป็นเกียรติประวัติที่งดงามให้กับตนเอง วงศ์ตระกูล รวมทั้งเป็นแบบอย่างให้กับเด็กและเยาวชนคนอื่นด้วย

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า พิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้กระทำความดีในด้านต่าง ๆ ตามความรู้ ความสามารถ จนเกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ซึ่งมีเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก 2 ประเภท ได้แก่

  • เด็กและเยาวชนดีเด่น คัดเลือกจากเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด กตัญญูช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม โดยผ่านการคัดเลือกจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และองค์กรเอกชน
  • เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ คัดเลือกจากเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ, ศิลปวัฒนธรรมและดนตรี, ทักษะฝีมือวิชาชีพ, กีฬาและนันทนาการ และด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม รวมเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั่วประเทศทั้ง 2 ประเภท จำนวนทั้งสิ้น 874 คน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยความห่วงใยต่อเด็กและเยาวชนของคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จึงได้กำหนดให้มีการมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลาง กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการจัดพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่เด็กและเยาวชน ที่มีที่ตั้งสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค ได้มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่เด็กและเยาวชน โดยให้พิจารณาวันที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรการและข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่

สำหรับพิธีครั้งนี้ มีผู้บริหาร ศธ. เข้าร่วม ได้แก่ นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ., นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษา รมช.ศธ. “คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช”, นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.ศธ. “กนกวรรณ วิลาวัลย์”, นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ., นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ กอศ., นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ., นายธนู ขวัญเดช – นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ. และนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัด ศธ. โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ผู้เข้าร่วมงานต้องแสดงเอกสารยืนยันการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยวิธีตรวจแบบ ATK หรือ RT-PCR ซึ่งมีผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมพิธี

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: