การประชุมเพื่อถอดบทเรียนและพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา โครงการ “โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ”

(14 กุมภาพันธ์ 2565) นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์ การคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยมีนางสุธินี ขาวอ่อน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2564 ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จำนวน 14 แห่ง ร่วมพิจารณาถอดบทเรียนและปรับปรุงเกณฑ์ฯ นำมากำหนดหลักเกณฑ์ให้มีมาตรฐานและมีความโปร่งใสในการคัดเลือกต่อไป จัดประชุมระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เกาะกอหญ้า รีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การที่จะพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ที่เป็นเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนงานให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม คือสถานศึกษา เริ่มจากผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ ในการที่จะทำหน้าที่ฝึกอบรม ส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนตระหนักและต้องให้ความร่วมมือ เสียสละเวลา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานศึกษาต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม พัฒนาตนเองให้มีความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล นำทักษะ ความรู้สู่การพัฒนาส่งต่อถึงลูกเสือ เนตรนารี ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทักษะด้านของจิตใจ ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือก “โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ” ซึ่งจะใช้เป็นเครื่องมือกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาที่ส่งเสริมลูกเสือ เนตรนารี โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ โดยเฉพาะสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ในฐานะผู้แทนต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ นำเอาจุดแข็งมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำมาปรับปรุงเกณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความโปร่งใส ในการคัดเลือกสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ถือเป็นความภาคภูมิใจ สร้างขวัญกำลังใจ และกระตุ้นให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี โดยนำกระบวนการลูกเสือมาพัฒนาให้มีคุณภาพ ทันสมัยต่อไปในอนาคต

สกก. สป. ข้อมูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: