พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม แห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์

(9 กุมภาพันธ์ 2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ โดยมีนายยูริ ยาร์วียาโฮ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เป็นผู้ลงนามฝ่ายฟินแลนด์

บันทึกความเข้าใจด้านการศึกษา ไทย-ฟินแลนด์ ฉบับดังกล่าว ได้ถูกยกร่างครั้งแรกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อปี 2560 ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนปรับแก้เรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ในระหว่างรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารราชวัลลภ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบให้ปรับแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวให้ครอบคลุมความร่วมมือ ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างคู่ภาคีในด้านการศึกษา บนพื้นฐานของประโยชน์ร่วมกัน และมีสาขาความร่วมมือที่ครอบคลุมการศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการฝึกอบรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยอยู่ในรูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล

อนึ่ง ไทยและฟินแลนด์ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2462 กระทรวงศึกษาธิการมีกิจกรรมความร่วมมือที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คือ โครงการอบรมครูออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยในประเทศฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ 7 มกราคม ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 จัดโดยสถาบันภาษาอังกฤษ ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สพฐ. และสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

ข่าว: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ภาพ: กิตติกร แซ่หมู่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: