ศธ.เห็นชอบ 8 ตัวชี้วัดระดับกระทรวง

(1 กันยายน 2564) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.สป.) จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน Performance Based ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Video Conference (ZOOM)

ทั้งนี้ การประเมินส่วนราชการ ยึดตามความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดระดับกระทรวง ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการปฏิรูปประเทศ แผน 12 ของสภาพัฒน์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 6 ด้าน และถ่ายทอดมาถึงตัวชี้วัดระดับกระทรวง

โดยมติที่ประชุมเห็นชอบ 8 ตัวชี้วัดระดับกระทรวง ได้แก่

  1. ความสำเร็จในการส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันด้าน Education ของประเทศไทย ตามการจัดอันดับของ IMD โดย สกศ.ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก ในการศึกษาวิเคราะห์การประเมินผลในภาพรวม และจัดทำระบบการรายงานผลหรือการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละกลุ่ม
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) และ (N-NET) โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดร่วมกันระหว่าง สป. และ สพฐ. ใช้เกณฑ์การให้คะแนนเดียวกัน (ไม่นับรวมผลการทดสอบของเด็กพิเศษ)
  3. ความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย สพฐ.ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก เป็นตัวชี้วัดตามแผนปฏิรูปด้านการศึกษาเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
  4. ร้อยละของจำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning) ระบบทวิภาคี โดย สอศ.ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก เป็นตัวชี้วัดตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) เป็นการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน
  5. ความสำเร็จในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education) สป.ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้แก่ การดำเนินการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลรายบุคคลจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และฐานข้อมูลด้านการศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
  6. ความสำเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการและการนำแผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ.2562-2565 สู่การปฏิบัติ โดย สกศ.ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก เป็นตัวชี้วัดตามแผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ.2562-2565
  7. ความสำเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการและการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาชาติ สู่การปฏิบัติ โดย สกศ.ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก เป็นตัวชี้วัดที่จะต้องขับเคลื่อนการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561
  8. จำนวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ตามคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดย สอศ.ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก เป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ :
กพร.สป.ศธ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: