ประกาศ ศธ.กำหนดวันและเวลาทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับ พื้นที่สีแดงเข้มจัดบุคลากรทำงานสำนักงาน ไม่เกิน 25% พื้นที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

(28 กันยายน 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิก... Continue Reading →

ประกาศ ศธ.หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา สำหรับโรงเรียนพักนอน และประเภทไป-กลับ ที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระท... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑