ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร 285/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 4 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป