ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 3) คือ โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ให้ย้ายไปสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง