ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ว่าด้วยค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการฯ ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท