มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

(18 พฤษภาคม 2564) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

รมว.ศธ. กล่าวว่า ศธ.ได้รายงานการจัดทำเว็บไซต์ ครูพร้อม.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางสำหรับคลังข้อมูลความรู้ขนาดใหญ่ เพื่อเสริมแพลตฟอร์มที่หน่วยงานในสังกัด ศธ.มีอยู่ โดยจะเป็นคลังสื่อ ข้อมูลการเรียนรู้ ตลอดจนรูปแบบการจัดกิจกรรม แบ่งเป็นหัวข้อ-หมวดหมู่ตามความสนใจ เป็นการบูรณาการเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนทุกกลุ่ม ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความชื่นชม พร้อมให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องนี้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ย้ำถึง ร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจาก ครม.ไปแล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยร่างดังกล่าวเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของข้าราชการการเมือง รวมทั้งรับทราบ การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ให้ใช้บังคับครอบคลุมถึงคณะกรรมการด้วย เพราะการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ได้เกิดประเด็นปัญหาในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายการบังคับใช้ว่า ต้องใช้บังคับกับคณะกรรมการด้วยหรือไม่ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. พิจารณาศึกษาแล้วเห็นว่า จะต้องครอบคลุมถึงคณะกรรมการ จึงเสนอให้ ครม.รับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดทำประมวลจริยธรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่มีคณะกรรมการอยู่ด้วย ซึ่งในส่วนของ ศธ. ตนจะนำเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมาดำเนินการครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างข้าราชการให้มีแบบอย่างจริยธรรมที่ดี

One thought on “มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: