ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ว่าด้วยค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแต่งตั้ง พ.ศ.2564 ลงนามโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ที่มา
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/106/T_0013.PDF