คณะกรรมการ ICT ศธ. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการศึกษา พ.ศ.2563-2565 เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อก... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑