คณะกรรมการ ICT ศธ. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการศึกษา พ.ศ.2563-2565 เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการศึกษา ศธ. พ.ศ.2563-2565 และการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาดิจิทัลและการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเร่งด่วนด้าน Big Data ของ ศธ.

(17 พฤษภาคม 2564) นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวง (Ministry Chief Information Officer : MCIO) เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการทบทวน กำหนตกรอบการพัฒนา และจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ระยะ 3 ปี) พ.ศ.2563 – 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และบริบทการพัฒนาดิจิทัล ศธ. (MOE’s Digital Transformation) และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการศึกษา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ ทั้งในระดับผู้เรียน ครูผู้สอน สถานศึกษา จนถึงระดับกระทรวง ส่งผลให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในกระทรวง สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน สามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานหรือโครงการต่าง ๆ ได้

อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน (Quickwin) 1 ใน 7 วาระเร่งด่วนของ ศธ. คือ “วาระที่ 3 Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง”

สำหรับแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการศึกษา ศธ. กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “พัฒนาสังคมการศึกษาให้มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง เท่าเทียม ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย” โดยกำหนดพันธกิจ 4 ด้าน คือ 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูง 2) ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล 3) พัฒนาศักยภาพของการบริหารจัดการให้ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 4) ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบองค์ประกอบการแต่งตั้ง “คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการศึกษา ศธ.” โดยปลัด ศธ. เป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งจะเสนอ รมว.ศธ.พิจารณาลงนามแต่งตั้งต่อไป

นายวีระ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังได้รับทราบงบประมาณด้าน ICT ของทุกหน่วยงานในสังกัด ศธ. ที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในกรอบวงเงิน 79.165 ล้านบาท

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า /ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: