สอศ. ร่วมครูพร้อม จัดเต็มหลักสูตรออนไลน์ เปิดโอกาสการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ www.ครูพร้อม.com เพื่อสร้างการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติได้ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมตามความสมัครใจของครู โดยไม่มีผลต่อการนับชั่วโมงเรียน หรือประเมิน และไม่ต้องรายงานผลการเรียนรู้ของครูแต่อย่างใด

ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินการอบรมพัฒนาครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ด้วยเนื้อหาที่ทันสมัย โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ มาช่วยสนับสนุนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนได้นำไปประกอบอาชีพต่อไปได้ทุกกลุ่มอาชีพ เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามนโยบาย ศธ. ให้เท่าทันสภาวการณ์ปัจจุบัน และครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย

โดยในระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2564 ก่อนเปิดภาคเรียน สอศ.ได้เตรียมเปิดหลักสูตร แบ่งเป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน นักศึกษา ครู และประชาชนทั่วไป

  • กลุ่มนักเรียน นักศึกษา มีหลักสูตร 4 ประเภทการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์ผ่าน Youtube Live ตามหลักสูตรของ Google 2) การเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่อการสอน Digital Literacy หลักสูตรรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ 3) การเรียนรู้ออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระดับ Beginner 4) การเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่อการเรียนการสอนด้านอาชีพ 11 อาชีพ
  • กลุ่มครูอาชีวศึกษา มีจำนวน 3 ประเภทการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์ผ่าน YouTube Live ตามหลักสูตรของ Google 2) การเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่อการสอน Digital Literacy หลักสูตรแอปเสริมประสิทธิภาพการทำงานด้วย Microsoft Form และ Planner 3) การเรียนรู้ออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระดับ Intermediate
  • กลุ่มประชาชนทั่วไป ได้จัดเตรียมการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่อการเรียนการสอนด้านอาชีพ จำนวน 11 หมวดหมู่ ได้แก่ อาหารไทย อาหารนานาชาติ ขนมไทย เบเกอรี่ เครื่องดื่ม ศิลปะ การจัดดอกไม้ กฎหมาย เกษตรกรรม ท่องเที่ยวและบริการ และภาษาต่างประเทศ สำหรับการเรียนรู้ด้านอาชีพ 11 วัน 11 อาชีพ จะจัดอยู่ในหมวด “อยากทำ” ในขณะที่การเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน YouTube Live จะอยู่ในหมวด “อยากดู” บนเว็บไซต์ ครูพร้อม.com

นอกจากนี้ ยังมีการเรียนรู้แบบ Offline จัดอบรมอาชีพในวิทยาลัยสารพัดช่าง จำนวน 52 แห่ง และการบริการประชาชนจากสถานศึกษาในสังกัด สอศ. 115 แห่ง ได้แก่ การทำเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า การทำอุปกรณ์ป้องกันการกระจายเชื้อโรค และการซ่อมระบบสัญญาณ DLTV โดยจะต้องได้รับการอนุญาตจาก ศบค. ก่อนถึงจะดำเนินการได้ และในขณะนี้ สอศ.ได้แจกจ่ายขวดบรรจุแอลกอฮอล์ให้กับวิทยาลัยในสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนอกจากประชาชนจะสามารถเข้าอบรมอาชีพแล้ว ยังสามารถขอรับเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากผ้า ได้อีกด้วย

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
18 พฤษภาคม 2564

One thought on “สอศ. ร่วมครูพร้อม จัดเต็มหลักสูตรออนไลน์ เปิดโอกาสการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: