รมว.ศธ.ประชุมหารือวาระเร่งด่วน 7 ข้อ (Quickwin) ของ ศธ. เร่งขับเคลื่อนภายใน 3-5 เดือนนี้

(12 พฤษภาคม 2564) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือวาระเร่งด่วน 7 ข้อ (Quickwin) เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารองค์กรหลัก ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่มด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ มาประชุมหารือ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมสำคัญในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในการขับเคลื่อน 7 วาระเร่งด่วน (Quickwin) คือ 1) ความปลอดภัยของผู้เรียน 2) หลักสูตรฐานสมรรถนะ 3) Big Data 4) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 5) พัฒนาทักษะทางอาชีพ 6) การศึกษาตลอดชีวิต 7) การจัดการศึกษาสําหรับผู้ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ เพื่อขับเคลื่อนภายใน 3-5 เดือน (พฤษภาคม – กันยายน 2564)

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นความปลอดภัยของผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องโควิด 19 เป็นประเด็นลำดับแรก ๆ ที่ต้องเร่งดำเนินการ โดยที่ประชุมเห็นว่าเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ในภาพรวม เห็นควรให้มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจของ ศธ. เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานในการบริหารและประสานงานในสถานการณ์โควิด 19 โดยมีปลัด ศธ.เป็นประธาน เช่น การเข้าไปช่วยแก้ปัญหาที่รวดเร็ว ฉับไว การรับฟังความคิดเห็นจากครู ผู้ปกครอง และประชาชน การแก้ไขปัญหากระบวนการการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียน การดำเนินงานเรื่องเร่งด่วน รวมทั้งทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ศบค. กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ โดยให้ศูนย์ดังกล่าวรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำวันทุกวัน

นอกจากนี้ ได้แจ้งให้ผู้บริหารองค์กรหลัก หมุนเวียนไปสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล ให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่นการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: