ศธ.-มูลนิธิ สอวน.แถลงข่าวการจัดงานการสัมมนานานาชาติว่าด้วยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ศธ.ร่วมกับมูลนิธิ สอวน. แถลงข่าวการจัดงานการสัมมนานานาชาติว่าด้วยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และในฐานะที่ UNESCO ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมทั้งทรงปาฐกถาพิเศษ

28 เมษายน 2566 ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ / คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “การสัมมนานานาชาติว่าด้วยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม รัฐบาลจึงเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมูลนิธิ สอวน., กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกันจัดการสัมมนานานาชาติภายใต้หัวข้อ International Conference on Mathematics and Science Education in the Post COVID-19 Era: Global Issues Awareness ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การสัมมนานานาชาติครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบ On-Site โดยได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมทั้งทรงปาฐกถาพิเศษ และทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการ เป็นโอกาสที่นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์ไทยและนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวงการศึกษาในระดับนานาชาติอย่างกว้างขวางทั่วกัน

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการมูลนิธิ สอวน. กล่าวว่า การระบาดของ COVID-19 ได้สร้างผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชนทั่วโลก โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ เนื่องจากไม่สามารถสร้างทักษะปฏิบัติให้ผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ มูลนิธิ สอวน. จึงได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในสังกัด จัดงานสัมมนาในระดับนานาชาติครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้นานาชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา อันนำประโยชน์มาสู่ประชาคมโลกจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งบทบาทของประเทศไทยในฐานะสมาชิกอันดีของสังคมโลกด้วย

นายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัด ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง มีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสจัดงานอันทรงเกียรติครั้งนี้ร่วมกับมูลนิธิ สอวน. โดยได้ร่วมกันวางแผนงานและกิจกรรมเฉลิมฉลอง 3 ระยะ คือ ระยะสั้น– กลาง -ยาว แบ่งเป็นการเฉลิมฉลองในระดับกระทรวงและระดับภาคประชาชน ภาคเอกชนและมูลนิธิต่าง ๆ ในพระอุปถัมภ์ โดยงานสัมมนานานาชาติครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบ On-Site นับเป็นกิจกรรมแม่เหล็ก ที่คาดว่าจะดึงดูดผู้ร่วมงานทั้งในประเทศและจากนานาประเทศได้ประมาณ 500 คน สามารถส่งต่อแนวทางในการเยียวยาระบบการศึกษาหลังวิกฤตการณ์ COVID-19

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่าการสัมมนานานาชาติในครั้งนี้ จะเป็นเวทีที่ระดมความคิดของนักการศึกษา นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำที่มีต่อผลกระทบภายหลังการระบาดของโรค COVID-19 ใน 3 ประเด็นคือ  1. Talented Students ปัญหาของกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาและการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มนี้ให้สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ 2. Inclusive Education ปัญหาของความเหลื่อมล้ำที่ทำให้การกระจายตัวของการศึกษาไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดของโรค COVID -19 ซึ่งนักเรียนบางกลุ่มไม่สามารถเรียนหนังสือได้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ เกิดช่องว่างของการเรียนรู้ในสังคม และ 3. Digital Transformation การปิดสถานศึกษาเป็นระยะเวลานาน ทำให้สื่อการเรียนรู้ดิจิทัล เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยบรรเทาปัญหาการเรียนการสอนในระหว่างและหลังการระบาด ซึ่งแนวทาง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่ตกผลึกจากการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นภูมิคุ้มกันเสริมความแข็งแรงให้ระบบการศึกษาวิทยาศาสตร์ของไทย สร้างเยาวชนคุณภาพรองรับอนาคตอีกด้วย

รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผอ.สสวท. กล่าวว่า ตลอด 3 วันของงาน ได้จัดการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อที่ทันสมัย ดึงดูดความสนใจ จากประสบการณ์ของนักวิชาการชั้นนำและนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก อาทิ การบรรยายงานวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล, การบรรยายของนักวิทยาศาสตร์เจ้าของรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ซึ่งเป็นผู้ที่พัฒนาวัคซีน mRNA ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19, รับฟังมุมมองอันแหลมคมจากนักการศึกษาที่มีชื่อเสียงในเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์, การเปลี่ยนผ่านระบบการศึกษาเข้าสู่ยุคดิจิทัล พร้อมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติและการแสดงผลงานของบุคลากรทางการศึกษาอีกหลากหลาย จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปติดตามการสัมมนานานาชาติครั้งนี้ไปพร้อมกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม http://imsed.ipst.ac.th #IMSEd2023

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: