ศธ.-กห.ร่วมขับเคลื่อนสถานศึกษาทุกสังกัด โครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย” ให้ ศธจ.ทั่วประเทศเป็นกลไกขับเคลื่อนสถานศึกษาในพื้นที่

28 เมษายน 2566 กระทรวงศึกษาธิการ /นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หารือผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เกี่ยวกับความร่วมมือโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย”

ปลัด ศธ. กล่าวว่า แนวคิดของโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สป.กห.) สอดคล้องกับพันธกิจสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ข้อที่ 1 ในเรื่องของศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา ซึ่งอยู่ในแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปีของ ศธ. เพื่อส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักตนเอง รู้จักสังคมชุมชน ตลอดจนรู้จักประเทศและมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมไปประกอบอาชีพ โดยเราจะทำงานควบคู่กันไปเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เด็กจะได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตามความสนใจและความถนัดให้เกิดประโยชน์กับสังคม

ปัจจุบันเยาวชนของ ศธ.ทั้งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ล้วนทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมกันอยู่แล้ว เช่น วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ทำนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ แสดงให้เห็นว่าเด็กอาชีวศึกษาก็มีจิตสำนึกรักเมืองไทย หรือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศก็ทำธนาคารน้ำใต้ดิน ทำกิจกรรมเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมมากมาย เพียงแต่ว่ายังขาดเวทีแสดงออกให้สังคมรับรู้อย่างทั่วถึง

โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย จึงเป็นเวทีสำคัญที่ให้เยาวชนแสดงออกทางสังคม โดยนำความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ตนเองมีอยู่มาทำประโยชน์ให้กับสังคม ตอบโจทก์แผนการศึกษาแห่งชาติ หล่อหลอมเยาวชนในทุกมิติ สามารถกล่าวได้ว่า เยาวชนไทยจะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้อย่างแท้จริง โดยบทบาทของ ศธ. จะดึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศมาเป็นกลไกขับเคลื่อนสถานศึกษาในพื้นที่ ตลอดจนร่วมมือกับองค์กรหลักของ ศธ. เพื่อดำเนินการเชิงนโยบายต่อไป

โครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย” เป็นโครงการต่อเนื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อสาธารณะ โดยโครงการนี้มีเป้าหมายเป็นเยาวชน อายุ 15 – 25 ปี ซึ่งเป็นพลังที่สำคัญต่ออนาคตของชาติ เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน ด้วยการเปิดเวทีให้เยาวชนได้ร่วมสะท้อนแนวคิด มุมมองต่อสถานการณ์บ้านเมืองผ่านหัวข้อที่กำหนดเพื่อให้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ซึ่งในแต่ละปีจะกำหนดหัวข้อและกิจกรรมการประกวดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในห้วงเวลานั้น สำหรับปี 2566 โครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย” เปิดรับสมัครพร้อมส่งโครงการเข้าร่วมพิจารณาได้ตั้งแต่วันนี้ – 13 มิถุนายน 2566 ชิงรางวัลเงินสดเพื่อนำไปดำเนินโครงการให้เป็นจริง รวม 440,000 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ http://www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com, Facebook จิตสำนึกรักเมืองไทย

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
ณัฐพล สุกไทย/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: