ครม.อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สรุปมติคณะรัฐมนตรี (11 เมษายน 2566) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายชาญเวช บุญประเดิม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเกษตรและประมง) ในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แทน นายนิยม ไวยรัชพานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ เนื่องจากได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566 เป็นต้นไป และผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนี้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ทั้งนี้ ในครั้งต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: