ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนเมษายน 2566

กระทรวงศึกษาธิการ 11 เมษายน 2566 / นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2566 โดยมีผู้บริหารระดับสำนัก/กอง และสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม และผ่านระบบ Zoom Meeting

ปลัด ศธ. กล่าวว่า หลังจากที่สำนักงาน กกต. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมแถลงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา จึงได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ทั่วประเทศ เตรียมขับเคลื่อน 6 สัปดาห์

  • สัปดาห์ที่ 1 (2-8 เมษายน 2566) ทำความเข้าใจกิจกรรมการเลือกตั้ง
  • สัปดาห์ที่ 2 (9-15 เมษายน 2566) สืบค้น หาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
  • สัปดาห์ที่ 3 (16-22 เมษายน 2566) กิจกรรมรณรงค์ประชาธิปไตย
  • สัปดาห์ที่ 4 (23-29 เมษายน 2566) ขยายผลกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสู่ครอบครัว เพื่อน ชุมชน
  • สัปดาห์ที่ 5 (30 เมษายน-6 พฤษภาคม 2566) แกนนำประชาธิปไตย
  • สัปดาห์ที่ 6 (7-13 พฤษภาคม 2566) หน้าที่พลเมืองคุณภาพ พร้อมใช้สิทธิเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ให้ ศธจ.ดำเนินการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด โดย กกต.จังหวัด เป็นที่ปรึกษา เพื่อดำเนินกิจกรรมที่มุ่งกลุ่มเป้าหมายไปที่นักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกมาใช้สิทธิจำนวนมาก และผู้ที่ยังไม่มีสิทธิเลือกตั้งได้จูงมือผู้ปกครองหรือเชิญชวนคนในชุมชนให้ออกมาใช้สิทธิ โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส การไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ที่สำคัญคือข้าราชการต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง ซึ่งสำนักงาน กกต.จะจัดสรรงบประมาณให้แต่ละจังหวัดดำเนินการ รวมทั้งจัดส่งคู่มือสถานศึกษาและคู่มือนักเรียน เพื่อดำเนินการตามกิจกรรม 6 สัปดาห์ฯ ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดสรรให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวต่อไป

อีกเรื่องคือ อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายใต้ ศธจ. ขณะนี้มีหลายแห่งสมัครเข้ามาจำนวนมาก อยากให้เน้นเรื่องเกณฑ์การคัดเลือกให้ชัดเจน ต้องเป็นคนที่มีความรู้ ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากชาวบ้านและชุมชนในพื้นที่ โดยจะดำเนินการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะกรรมการผู้สูงวัยระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานการพัฒนาผู้สูงวัยในระดับพื้นที่ต่อไป

ปลัด ศธ. กล่าวฝากถึงการประชุมผู้บริหาร ศธ. ด้วยว่า อย่าเบื่อการประชุม เพราะทุกคนจะได้รับทราบความเคลื่อนไหวไปพร้อมกับปลัดฯ/รองปลัดฯ/ผู้บริหารส่วนกลาง บางครั้งอาจมีข้อสังเกตเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในการทำงาน และบางเรื่องที่เราสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ก็จะได้รับทราบข้อมูลเพื่อไปสื่อสารและทำงานเชิงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

นายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ. ได้รายงานต่อที่ประชุมรับทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 3 จังหวัดพิษณุโลกที่ผ่านมา มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกว่า 1,694 ราย ได้รับคำปรึกษากว่า 600 ราย และไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้รวม 273,601,762.90 บาท โดยจะดำเนินมาตรการต่อเนื่อง คือ ร่างระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดระเบียบการให้กู้ยืมเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สินครู รวมถึงการให้กู้ยืมเงินสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเคหะสงเคราะห์ ซึ่งอยู่ระหว่างการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสะท้อนกลับมา เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างดังกล่าวไปสู่ขั้นตอนปฏิบัติต่อไป

พบพร ผดุงพล / ข่าว
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: