สำนักงาน กกต.-ศธ.-อว. แถลงความร่วมมือการดำเนินกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.” #ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์, กรุงเทพฯ 10 เมษายน 2566 / นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ ผู้แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แถลงความร่วมมือการดำเนินกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” โดยนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ, ผู้แทน อว. และผู้แทนทุกองค์กรหลัก ศธ. เข้าร่วมรับฟัง

ปลัด ศธ. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คนในครอบครัวและชุมชนทั่วไปได้ ศธ.จะใช้ช่องทางการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนให้นักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ ต้องการให้เด็กรุ่นใหม่มีบทบาทสำคัญในการเชิญพ่อแม่ออกมาเลือกตั้งให้มากที่สุด ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของกิจกรรมในช่วง 6 สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้ง ส.ส.

ทั้งนี้ ศธ.จะใช้ช่องทางของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ซึ่งมีอยู่ประเทศ เป็นโซ่ข้อกลางในการขับเคลื่อนเชื่อมโยงกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินงานตามแนวทางและนโยบาย ให้เกิดการขับเคลื่อนสร้างความเข้าใจเชิงพื้นที่มากที่สุด

เป้าหมายนอกจากการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องประชาธิปไตย ก็จะรณรงค์ในเรื่องของการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ครูนำคู่มือสื่อและแอปพลิเคชันสู่ผู้เรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งเผยแพร่สื่อ/กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และในวันเลือกตั้งจะมีกลุ่ม “ลูกเสืออาสา กกต.” ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน นี่คือบทบาทหน้าที่ของ ศธ.ที่จะส่งเสริมการทำงานของ กกต.ในการเลือกตั้งครั้งนี้ หวังว่าคู่มือครู คู่มือสถานศึกษา และคู่มือนักเรียน จะเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับครู นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา สำหรับในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ขอขอบคุณหน่วยงานสนับสนุนทั้ง 2 หน่วยงาน ในการดำเนินกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.” เพื่อให้นักเรียน เยาวชน นิสิต นักศึกษา ทั้ง 5 ช่วงชั้น ประกอบด้วยระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งครูอาจารย์ในสถานศึกษาภายใต้การกำกับดูแล มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการขั้นตอนในการเลือกตั้ง อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกระบวนการการเลือกตั้ง และตระหนักถึงความสำคัญในการพิจารณาผู้สมัครที่ดีและพึงประสงค์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

คาดว่าการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 จะเป็นการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ สร้างความเข้าใจในกระบวนการเลือกตั้ง มีผู้ออกมาเลือกตั้งเกิน 80% หรือมากถึง 100% ก็จะยิ่งดี ซึ่งคู่มือต่างๆ ที่จัดพิมพ์เผยแพร่ในครั้งนี้ จะช่วยให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองต่อเด็กไทยในอนาคต กกต.หวังว่ากิจกรรมนี้ จะทำให้คนที่มีคุณสมบัติครบ เกิดการตื่นตัวเข้ามาใช้สิทธิใช้เสียงในวันเลือกตั้งอย่างล้นหลาม #ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ

สำหรับกิจกรรมแต่ละสัปดาห์ประกอบด้วย

  • สัปดาห์ที่ 1 (2-8 เมษายน 2566) ทำความเข้าใจกิจกรรมการเลือกตั้ง
  • สัปดาห์ที่ 2 (9-15 เมษายน 2566) สืบค้น หาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
  • สัปดาห์ที่ 3 (16-22 เมษายน 2566) กิจกรรมรณรงค์ประชาธิปไตย
  • สัปดาห์ที่ 4 (23-29 เมษายน 2566) ขยายผลกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสู่ครอบครัว เพื่อน ชุมชน
  • สัปดาห์ที่ 5 (30 เมษายน-6 พฤษภาคม 2566) แกนนำประชาธิปไตย
  • สัปดาห์ที่ 6 (7-13 พฤษภาคม 2566) หน้าที่พลเมืองคุณภาพ พร้อมใช้สิทธิเลือกตั้ง

นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน สป.อว. กล่าวว่า อว.ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมอย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา บุคลากร และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในวิถีประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมทางการเมืองในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยได้จัดทำแนวทางการดำเนินกิจกรรม และร่วมพิจารณาจัดทำร่างคู่มือสำหรับสถาบันอุดมศึกษา และนิสิตนักศึกษา พร้อมประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร

นอกจากนี้ ได้มีการประกวดคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบรมให้ความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จัดเสวนา จัดนิทรรศการวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาตามความเหมาะสม จัดประกวดการออกแบบโปสเตอร์ รวมถึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษาไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมร่วมเฝ้าสังเกตการณ์และติดตามผลการเลือกตั้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจะให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

พบพร ผดุงพล / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: