ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด และให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประกอบด้วย

  • การทดสอบด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ได้แก่ 1) วิชาครู 2) กลุ่มวิชา ตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูในวิชาใด ๆ ใช้ผลการทดสอบและประเมินที่ผ่านเกณฑ์ในวิชานั้น ๆ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา ได้ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการทดสอบและประเมิน หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผลการทดสอบและประเมินในวิชานั้นสิ้นสุดลง ต้องเข้ารับการทดสอบและประเมินใหม่
  • การประเมินด้านการปฏิบัติงานและด้านการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้ 2) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 3) การปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ใช้ผลการทดสอบและประเมินประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาได้ โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบและประเมิน

  • มีคุณวุฒิข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1) ปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง 2) ปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิจากคุรุสภา 3) ปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
  • อยู่ระหว่างศึกษา ในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า ที่คุรุสภารับรองตามคุณสมบัติที่คณะอนุกรรมการกำหนด

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมิน ต้องชำระค่าสมัครเป็นรายครั้งตามอัตรา ดังนี้

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
ที่มา : https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D082S0000000001400.pdf

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: