ศธ.จับมือ กกต.จัดกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.”

7 เมษายน 2566 กระทรวงศึกษาธิการ / นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดการตระหนักถึงความจำเป็นและความถูกต้องของกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดทำโครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ในช่วงเวลาระหว่างเดือนเมษายน–พฤษภาคม 2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่คนในครอบครัว เพื่อเกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ ให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง และออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น

การดำเนินโครงการระดับกระทรวง

  • สัปดาห์ที่ 1 (1-7 เมษายน 2566) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือก ส.ส.” ระดับกระทรวง และระดับจังหวัด จัดพิมพ์คู่มือและเอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้การเลือกตั้ง ส.ส. จำนวนรวม 80,000 เล่ม ประกอบด้วยคู่มือครูและคู่มือนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา และจัดพิมพ์เอกสารรณรงค์เผยแพร่การเลือกตั้ง ส.ส. สำหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา จำนวน 200,000 เล่ม กระจายไป ศธจ. 77 จังหวัด เพื่อเผยแพร่ต่อไป
  • สัปดาห์ที่ 2 (8-14 เมษายน 2566) จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลักและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 แห่ง เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติงานถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณให้กับ ศธจ.
  • สัปดาห์ที่ 3-6 (15 เมษายน-12 พฤษภาคม 2566) เป็นช่วงเวลาของการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ และสร้างเครื่องมือติดตามในระดับกระทรวง

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการดำเนินโครงการระดับจังหวัด จะทำงานคู่ขนานไปพร้อมกันด้วย โดยช่วงสัปดาห์ที่ 1-2 จะประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมฯ ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานระดับจังหวัด เช่น ผอ.สพป./สพม. ประธาน อศจ./ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษาเอกชน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนสัปดาห์ที่ 3-4 ดำเนินการสร้างการรับรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ครูนำคู่มือ สื่อ แอปพลิเคชันของ กกต. ภาพยนตร์สั้น กิจกรรมการประกวดคลิป TikTok รณรงค์การเลือกตั้งสู่ผู้เรียนและผู้ปกครอง จากนั้นจะเป็นการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโดยการลงพื้นที่และสร้างเครื่องมือติดตามในระดับพื้นที่ ในสัปดาห์ที่ 5-6

นอกจากนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 จะมีลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยมาให้บริการและช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ บริเวณหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศอีกด้วย

“6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.” เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้ ทำให้เกิดประสบการณ์ตรงจากการที่ได้เรียนรู้วิถีทางแห่งประชาธิปไตยภาคปฏิบัติ และซึมซับจิตวิญญาณของความเป็นนักประชาธิปไตย โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 6 สัปดาห์ เพื่อสอดคล้องเหมาะกับห้วงเวลาของการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งแบ่งรูปแบบกิจกรรมเป็น 4 ระดับชั้น เพื่อความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน” ปลัด ศธ. กล่าว

นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า กกต. พร้อมดันแฮชแท็ก #ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ และจัดทำแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง SMART ECT สะดวกครบ จบทุกเรื่องเลือกตั้ง ได้แก่ แอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” ร่วมต่อต้านทุจริตการเลือกตั้ง, แอปพลิเคชัน Smart Vote รอบรู้ทุกเรื่องเลือกตั้ง และแอปพลิเคชัน CIVIC Education รวมพลังสร้างพลเมืองคุณภาพ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS หรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ กกต.

“โอกาสนี้ ในฐานะผู้แทน กกต. ขอสื่อสารไปยังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง หากมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นอื่นใดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1444 ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกคำตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ” รองเลขาธิการ กกต. กล่าว

​ทั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 สำนักงาน กกต.จะจัดการประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.” ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด ผู้บริหาร/พนักงาน สำนักงาน กกต. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ
สมประสงค์ ชาหารเวียง / วีดิทัศน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: