ผลการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 7 เมษายน 2566 – นายอรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ (จากนั้นมอบหมายให้นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัด ศธ. เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการ)

รองปลัด ศธ. กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน รวมทั้งคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ ในชุดนี้ ซึ่งลงนามแต่งตั้งโดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการฯ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นที่ปรึกษา, ปลัด ศธ. เป็นประธานอนุกรรมการ โดยมีผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สป.ศธ. เป็นเลขานุการ

สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ เป็นการประชุมครั้งแรก เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการฯ รวมถึงการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับพระประวัติ พระกรณียกิจ พระคติธรรม พระดำริด้านการศึกษา และด้านอื่นๆ รวมทั้งบทบาทของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถานศึกษาทุกสังกัดทุกประเภท และทุกส่วนราชการ จะวางแผนจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้ดำเนินการผลิตสื่อเผยแพร่ผ่านเพจ “96 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยจะมีการจัดทำทั้งหมด 292 ตอน ทยอยออกอากาศหลังเคารพธงชาติ สามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ http://www.prd.go.th

นอกจากนี้ ศธ.เป็นหน่วยงานที่เป็นความคาดหวังของสังคมในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านศาสนาสู่เด็กและเยาวชน มีหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาเยาวชน จะเน้นเนื้อหาหลักธรรมน้อมนำหลักธรรมสู่การปฏิบัติ เป็นต้นแบบเป็นปฐมฤกษ์แห่งการดำเนินงาน โดยจัดเนื้อหาให้ทันสมัย สอดคล้องกับประวัติ คติธรรม แนวพระดำริด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ อาจผลิตในเชิงการ์ตูน หรือ 2D Motion Graphic ที่มีความน่าสนใจตามยุคสมัยของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย หรือจัดกิจกรรมค่ายวิถีพุทธ จิตอาสาพัฒนาเสนาสนะ และจะรวบรวม/รายงานกิจกรรมโครงการและการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอคณะกรรมการอำนวยการจัดงานรับทราบต่อไป

พบพร ผดุงพล, บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: